Papingastins in Leeuwarden

Ligging Deze stins is gelegen in Leeuwarden in de Grote Kerkstraat nummer 13.

Foto van het huis in maart 2005

Andere benaming Liauckama Huis, Emingahuis
Ontstaan Het huis wordt al in 1511 genoemd.
Geschiedenis Terplaatse van het huidige pand heeft reeds een ouder gebouw gestaan, dat bewoond was door het uit Oost-friesland afkomstige adellijke geslacht Papinga. Van 1580 tot 1644 was het gebouw eigendom van het geslacht Liauckema.
Dit blijkt uit het feit dat in 1511 een veruallen huus (van) Renick Emingen genoemd wordt, dat gelegen was in het Oldehoofster espel. Niet lang daarna is het huidige huis gebouwd.
Te oordelen naar de toegepaste baksteen van reeds klein formaat en de balklaag bestaande uit moer- en kinderbinten met rijk geprofileerde, uit hout en natuursteen samengestelde, sleutelstukken kan de nog thans aanwezige stins in de tweede helft van de 16e eeuw gebouwd zijn; mogelijk in 1580.
De stins heeft de traditionele L-vormige plattegrond met de traptoren in de hoek. De toegang bevond zich in de toren. Volgens de kapconstructie is de westelijke vleugel iets later bijgebouwd. De kelders zijn overwelfd. De stins bezat een eigen slotkapel.
De verdere ontwikkeling van de stins is niet los te zien van die van het westelijk gelegen Prinsessehof.
Bewoners 1511 Renick Emingen
1580 - 1644 familie Liauckema
Huidige doeleinden De stins is nu een onderdeel van het Princessehof. En via het Princesshof toegankelijk. In het Princessehof is een museum gevestigd.
Opengesteld Ik weet geen openingstijden.
Foto's Foto van het huis op 30 november 2002
Bronnen Tekst: Aardrijkskundig Woordenboek van Van der Aa
Langs stinsen, states en andere voorname huizen in Friesland, 1979
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Noomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!
Foto 1: Jan Leemburg
Foto 2: Albert Speelman