Papinga Stins te Weidum

Ligging Deze Pappingastins of Papinga State stond in Weidum, v/h gemeente Baarderadeel, daarna van 1984 tot 2018 van Littenseradiel, nu gemeente Leeuwarden. De stins/state stond ten zuiden van de kerk, naast Bornia State.

Foto van de huidige boerderij op 31 maart 2005

Ontstaan Het huis wordt voor het eerst in de 16e eeuw genoemd.
Geschiedenis Op Papinga State woonden in de 16e eeuw de Ropta’s. In 1570 liet Rinsk van Ropta, die getrouwd was met Hartman van Haersma, aan de de Weidumer kerk 12.000 stenen na, die geleverd moesten worden door haar tichelwerk in Winsum. Ook de arme weduwen werden niet vergeten, wat het huis dat de in de kerkbuurt van Yme Foppes had gekocht, was voor hen bestemd.
Rond 1700 werd het statige huis afgebroken.

Niet ver van de grens tussen Weidum en Jorwerd wordt op de kaart van rond 1850 van Eekhoff een stinswier aangegeven. Deze stinswier lag op het westelijke deel van het land van Papinga. Deze stinswier is archeologisch onderzocht. Resultaten daarvan heb ik (KBR) nog niet gevonden.
In 1977 woonde op deze plek weduwe Monsma.
Bewoners 16e eeuw familie Ropta
1570 Rinsk van Ropta
1977 weduwe Monsma
Huidige doeleinden Op de plaats van de vroegere State bevindt zich nu een boerderij.
Aan het einde van de Lytsebuorren aan de zuidwestkant van de kerk van Weidum begint de oprijlaan naar Papinga State (vanuit het dorp gezien de linker boederij).
Opengesteld De boerderij is niet toegankelijk.
Foto's
Bronnen Tekst: J. Leemburg
"Baerderadiel, in geakunde" van het Geakundich Wurkferbân fan de Fryske Akademy
Foto 1: J. Leemburg