Peyma State te Hantumhuizen

Ligging Deze state lag ten noorden van Hantumhuizen, gem. Dongeradeel, aan de weg naar Wierum.

Afbeelding van de Peyma State door J. Stellingwerf (1723)

Ontstaan In de 17e eeuw.
Geschiedenis Peyma State kreeg haar naam toen Sybe van Peyma zich omstreeks 1570 te Hantumhuizen vestigde. Hij was een zoon van Worp van Peyma sr. en vertrok later naar Dokkum. Het huis werd daarna door zijn broer Tyemme bewoond. Omdat ook deze tak van de Peyma's Rooms-Katholiek was gebleven, komt de state niet voor op het oudste stemkohier van 1640. In die tijd werd de state bewoond door Hero Hartman van Peyma, zoon van Tyemme. Deze liet er een groot nieuw huis bouwen, hetgeen zijn financiŽle draagkracht verre te boven ging.

Enkele honderden meters naar het oosten lag aan de Paesens ook een Peijma-state, dat vanouds onder Ternaard behoorde.

In 1723 heeft Jacob Stellingwerf een huis te Hantumhuizen afgebeeld onder de naam "Peyma State". Dit is vrijwel zeker een foutief onderschrift en het is waarschijnlijker dat dit een tekening is van het nabijgelegen Rintjema Groot Stins. Zie Rintjemastins.

In 1961 zijn in een waterput, samengesteld uit taps behakte bakstenen, gebruiksvoorwerpen en scherven gevonden, die uit de 16e eeuw en vroeger dateren. Uit het terrein was af te lezen, dat er een door grachten omgeven huis heeft gestaan.
Bewoners 1570 Sybe van Peyma
Tyemme van Peyma
1640 Hero Hartman van Peyma
Huidige doeleinden Van het huis zelf is niets meer terug te vinden.
Opengesteld De boerderij wordt particulier bewoond en is niet toegankelijk.
Foto's
Bronnen Tekst: Jan Leemburg
Herma M. van den Berg, De monumenten van geschiedenis en kunst, Noordelijk Oostergo, De Dongeradelen
De website hisgis
Afb. 1: O. Santema, Alde doarpsgesichten, dl. II, 1971
Foto 1: Jan Leemburg