Piersmastins te Flansum bij Rauwerd

Ligging Deze stins stond in de buurschap Flansum bij Raerd, gemeente Súdwest-Fryslân, maar de exacte locatie is (nog) niet bekend.
Ontstaan Onbekend.
Geschiedenis Suffridus Petrus schreef in 1593 dat Rixt Feickes van Piersma de moeder van Joachim Hoppers was. Haar vader Feicke en haar grootvader Tarquinius (Tierck) waren stadsbestuurders in Sneek, haar overgrootvader was Aeltse Piersma. Tierck was getrouwd met Rixt Tierxma, een dochter van Douwe Sickes Tierxma, die eveneens in het stadsbestuur van Sneek zitting had. Het stamgoed van deze Piersma's lag in Rauwerd, waar ze in de kerk hun grafmonumenten hadden en waar in 1593 Piersma-stins (Piersmana arx) nog aanwezig was. Ook de sate Tierxma, het stamgoed van de Tierxma's lag onder Rauwerd, namelijk op Flansum.

In 1511 werd onder Rauwerd Feyke Tiercksz als mede-eigenaar van een sate genoemd. In 1543 grensde land, gebruikt door Frederick to Persma aan een stukje pastorieland. In 1562 kocht dr. Joachim Hopper te Mechelen een rente uit en een aandeel in de beide sates Peersma en Tierxsma. Evenals zijn collega Viglius van Aytta kocht hij dus oud familiegoed aan. De ligging van de Piersma-stins en van Tierxsma is nog niet bekend.

Bewoners/Eigenaars 1543 Frederick to Persma
Huidige doeleinden Van stins en stinswier is niets meer terug te vinden.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: met toestemming van auteur P.N. Noomen overgenomen van www.hisgis.nl, tab "kaartlagen", keuze "Stinzen Fryslân". Die tekst is tevens gepubliceerd in "De Stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners", P.N. Noomen, Uitgeverij Verloren, Hilversum, 2009