Pollema State te LoŽnga

Ligging Deze State stond bij LoŽnga, gemeente Sķdwest-Frysl‚n.

Tekening van het huis door J. Stellingwerf in 1722

Ontstaan Deze State wordt voor het eerst in 1511 genoemd.
Andere benamingen Polmans gued (1511), Haubois, het Slot Loynga
Geschiedenis De Pollema State heeft geen middeleeuwse stins als oorsprong. Het huis was gelegen tussen het het land van Bonninga en kloosterland van Groendijk in LoŽnga. In 1511 wordt het genoemd bij de beschrijving van het pastorieland: het Polmans gued ligt net ten zuiden.
Het is niet met 100% zekerheid te zeggen, maar mogelijk was Haye Tierxz in dat jaar gebruiker en deels eigenaar.

Vervolgens wordt de State in 1640 genoemd met als eigenaar en gebruiker Rein Gravius. En vierentwintig jaar later, in 1664, komen we de burgemeester van Sneek, Cornelis Haubois, als eigenaar genoemd. Naar hem wordt de State het "goed Haubois" genoemd. In 1651 bood hij onderdak aan Charles II STuart, koning van Engeland. Na zijn dood komt Haubois in bezit van zijn dochter Romckje of Romelia, die met Douwe van Sixma, grietman van Barradeel, trouwt. In de jaren tussen 1697 en 1714 komt hun zoon Tjalling van Sixma op Pollema te Loijenga voor; hij was grietman van Rauwerderhem en lid van Gedeputeerde Staten. Tjalling trouwt met Baudina Lucia van Eysinga, die na zijn overlijden hertrouwt met Ulbe Aylva van Burmania. Deze Ulbe is grietman van Leeuwarderadeel en we komen zijn naam tegen onder de tekening die J. Stellingwerf in 1722 van het huis maakte.

Daarna komen we het huis in 1700 tegen onder de naam "het Slot" en in 1722 op de tekening die J. Stellingwerf in dat jaar maakte als "'t slot Loynga te Loynga". Op deze tekening zien we een 18e eeuws huis.
Een jaar eerder, in 1721, en ook in 1732 komen we de State tegen als "de adelyke state tot Lojenga, Pollama genaemt".
Baudina Lucia sterft in 1754 en de State vererft dan op haar zoon Tjalling Edo Hessel van Sixma. Hij trouwt met Duconia Matha Dorothea van Sixma. Ik heb het vermoeden dat er toen al niet veel meer van de State over was. In elk geval verkoopt hij het huis Haubois in 1760 en in datzelfde jaar wordt er een nieuwe boerderij gebouwd.
Die boerderij is van 1773 tot 1994 in bezit van de familie Bootsma. In het laatst genoemde jaar wordt de boerderij verkocht aan de Gemeente Sneek voor de stadsuitbreiding.
Na de dood van
Bewoners/eigenaars 1511 Haye Tierxz
1640 Rein Gravius
< 1664 - 1670 Cornelis Haubois, getrouwd met IJdtje Nauta
1670 - 1697 Romck Cornelisdr. Haubois (dochter), getrouwd met Douwe Douwes van Sixma
1697 - 1714 Tjalling van Sixma (zoon), getrouwd met Baudina Lucia van Eysinga
1714 - 1754 Baudina Lucia van Eysinga (weduwe), getrouwd met Ulbe Aylva van Burmania
1754 - 1760 Tjalling Edo Hessel van Sixma (zoon), getrouwd met Duconia Matha Dorothea van Sixma
1760 nieuwe boerderij gebouwd, met de naam Haubois
1773 - 1994 familie Bootsma
1994 Verkoop aan de Gemeente Sneek
Huidige doeleinden Het terrein is opgegaan in de stadsuitbreiding van Sneek.
Opengesteld n.v.t.
Foto's Detail van kaart uit atlas van Schotanus uit 1718 met vermelding Houbais
Verantwoording Tekst: C.W. Braaksma
Bronnen:
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
website van de heer A. Buwalda
Afb. 1: Website van het Fries museum
Afb. 2: Website Friesland op de kaart