Popkemahuis in Leeuwarden

Ligging Dit huis stond op het Nieuwland bij Bilgaard, nu wijk van Leeuwarden.
Ontstaan Dit huis komen we in de 15e eeuw in de archieven tegen.
Geschiedenis In het midden van de 15e eeuw komen we Gerke Popkema tegen, die de oudst bekende eigenaar is. Hij kreeg een zoon, heer Fedde Popkema, die pastoor van de Sint-Vituskerk van Oldehove werd.
In 1499 blijkt uit het testament van Doed Dokema alias Cammingha dat ze beschikte over een rente in Popkama goed. Voor 1523 wordt door heer Fedde deze rente ingelost door het kopen van land gelegen 'in prediis meis in Popkema huyss'. Inmiddels was dze rente in bezit vanVan Doeds kleinzoon Haye Cammingha.

Heer Fedde had een jongere halfzus, Saeck Popkema, die twee maal getrouwd was. De naam van haar eerste echtegnoot weten we niet; haar tweede man was Hans Douwes Offenhusen uit Achlum. Uit beide huwelijken had Saeck een dochter: Tyalck uit haar eerste huwelijk, die met Haye Johansz Sickama uit Makkum was getrouwd; en Kathryn Offenhusen uit haar tweede huwelijk, getrouwd met Douwe Goffes Aebinga uit Stiens.
Heer Fedde laat in 1523 zijn testament opstellen en hij wijst daarin zijn twee nichten als erfgenamen aan. In 1540 zijn Tyalck en Kathryn eigenaars van de twee goederen 'toe Popkamahuys' onder Bilgaard. Mij is het niet duidelijk waarom er nu over twee goederen gesproken wordt (KBR).
Tenslotte komen we in 1505 Ansck Johan Sybrandsdr Auckema tegen. Zij sterft in dat jaar en laat 'Popkama steed oppa Waerd' (in de stad Leeuwarden) na aan heer Fedda Popkama. Blijkbaar waren er twee Popkemahuizen (KBR).
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!