Popma State te Nes

Ligging Deze state lag ten zuiden van Nes, gemeente Dongeradeel.
Andere benaming Popma guedt
Ontstaan De stins is vermoedelijk in de 14e eeuw ontstaan.
Geschiedenis Als familienaam komt Poppama in Nes in 1466 voor; als toponiem Popma guedt in 1543. Samen met Wynia was Popma in 1511 het enige eigenerfde goed in Nes. Evenals de Wynia's golden de Popma's (van IJlst) in de late 16de eeuw als edelen. In 1619 is nog sprake van een steenhuis op de state.

Gerloff Poppema droeg in 1466 bij in de dijklasten bij Nes. Gerleff Poppama was in 1511 eigenaar en gebruiker van een sate van 88 pondemaat (fl. 22) in Nes. In 1543 gaf Popma guedt jaarlijks 9 stuivers aan de pastorie; het grensde aan het Heylighelandt van de kerk.
Ausonius of Aesge Popma trouwde met Ymck Hettinga en vestigde zich in IJlst; de familie wordt meestal dan ook Popma van IJlst genoemd. Suffridus Petrus prees de geleerdheid van hun zonen Cyprianus, Sixtus, Titus en Ausonius. Titus of Tyete Popma gold bij de personele impositie van 1578 als een van de twee edellieden in IJlst. Hij maakte in 1619 met zijn tweede vrouw Anna van Feytsma een testament. Daarin lieten ze verschillende goederen na: Oldt Roorda state in Wergea, Popma state te Nes, een sate te Menaldum, renten uit Donia state te Oosterend, landen in Oldt Terp te Ee, Heringahuystera sate in Westhem en Oenema state te Wartena, delen van Wobbema state in Abbega, Popma state in Menaldum, Verdouma state te Brantgum en de sate toe Wyel bij Kollumerzijl. De zoon Hessel van Popma verkreeg den helft van Popma state toe Nes in Dongerdeel ... met den helfft van het steenhuys op de voorschreven state staende.

In 1579 gaf Sibrandus Leo op zijn kaart van Friesland Poppama in Nes als adellijk huis aan; ook Schotanus deed dat in 1664. Het goed was in 1619 verpacht; de pachter bewoonde toen ook het steenhuis. In 1640 behoorde Popma aan Aesghe en Frouck Popma cum suis (*); pachter was toen Mary Keimpe Joostes wed. tot Popma. In 1700 en 1718 bestond het huis, toen een gewone boerderij, nog wel. Het land was echter in verschillende delen uiteengevallen: FC69, FC25 en eerder al FC58/SC16 (in 1698 Clein Poopma genoemd). Een deel kwam in handen van de familie Aylva.

(*) De een was waarschijnlijk een zuster, de ander een neef van de in 1659 kinderloos overleden Hessel.
Bewoners/eigenaars 1466 Gerloff Poppema
1511 Gerleff Poppama
Ausonius of Aesge Popma
Titus of Tyete Popma
na 1619 Hessel van Popma (1/2)
1640 Aesghe en Frouck Popma (eigenaars), Mary Keimpe Joostes wed. tot Popma (pachtster)
Huidige doeleinden Op het voormalige stinsterrein is onbehuisd.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: Jan Leemburg
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis