Rennerda State te Brantgum

Ligging Rennerda State lag bij Brantgum, gemeente Dongeradeel, maar omtrent de exacte ligging heerst verdeeldheid.
Ontstaan De oorsprong van deze state is niet bekend.
Geschiedenis In de Nieuwe Tijd kende Brantgum geen stins of adellijke state. In de Middeleeuwen had het dorp wel een dorpshoofdeling, die in 1504 ook als edelman werd beschouwd. In het begin van de 16de eeuw behoorden de eigenaars van twee staten in dit dorp tot het huwelijkscircuit van de Friese adel: de Rennerda's en de Mennerda's. Rennerda en Mennerda waren in 1511 de twee enige staten in Brantgum die door de eigenaars zelf bewoond werden; alle andere bedrijven waren pachtgoed. In 1640 waren beide bedrijven pachtgoed geworden.

Herhaaldelijk trad in de laatste decennia van de 15de eeuw de hoofdeling Pybo toe Brantgum samen met de Brantgumer gemeente op. In 1504 werd hij samen met zijn broer Lieuwe gerekend onder de edelen van Dongeradeel. Waar woonde Pybo? Waarschijnlijk op Rennerda state. Ter verduidelijking diene het volgende. De grootste grondbezitter in Brantgum in 1511 was Tiaerd Burmania te Leeuwarden met bezit in drie sates, aangeslagen voor 60 floreen; daarna volgt de familie Rennerda. Ayle Rennerden en Menne Rennerden hadden toen twee sates, waaronder Rennerda. In totaal werden ze aangeslagen voor 40 floreen, terwijl ze bovendien nog enig land van anderen gebruikten. De Rennerda's hadden connubium met adellijke families: Rinia, Hania van Holwerd, Jaersma, Herema en Camstra. De genealogische handschriften geven ook een wapen Rennaerda tot Brantgum: "een halve adelaar met links een lelie tussen drie rozen".

Volgens de administratie van stemnummers (1640, 1698) en floreennummers (1700, 1850) was Rennerda sate FC1, in 1700 aangeslagen voor 7 floreen.
Eigenaren van "Rinnerda" waren volgens de stem- en floreenkohieren in 1640 Wytske van Gravinga, in 1698/1700 kapitein jonker Sicco van Aylva en in 1728 de weduwe van Ernst van Aylva. In 1832 vermeldt het kadaster als eigenaar en gebruiker Wytse Broers Terpstra.

Eekhoff situeerde rond 1850 Rinnerda op FC10; Postma volgde hem in 1934 in zijn De Friesche Kleihoeve daarin. Onduidelijk is waar het huis van deze sate precies heeft gelegen. In 1511 waren beide Rennerda-goederen voor elk 20 floreen aangeslagen.
Bewoners 1511 Ayle Rennerden en Menne Rennerden
Huidige doeleinden Op de plaats waar Eekhoff en Postma de state situeren staan nu woningen, de vermoedelijke plaats van floreennummer 1 is tegenwoordig weiland.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: Jan Leemburg
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
Google Earth