Riddersma State

Ligging Deze state stond in de buurtschap De Bey ten oosten van Augsbuurt.
Andere benaming Riddersma-heert
Ontstaan Het ontstaan van de state is niet bekend.
Geschiedenis De state was in 1566 eigendom van Henne Riddersma en wellicht ook van Ballinck Riddersma. Ballinck had bij Heiligerlee gevochten tegen de Spanjaarden en was daarvoor verbannen. In zijn banvonnis wordt hij vermeld als inwoner van Lutkewolde. Zij waren vrijwel zeker broers van Jilt Riddersma aan wie deze heert later behoorde getuige een vermelding uit 1573 van Jilt Riddersma-huys aldaar.
Mogelijk werd dit huis in 1580 bewoond door Tjerck Phaesma die toen wegens zijn Rooms Katholieke gezindheid werd verbannen. Als zijn woonplaats wordt vermeld op de Bey in Colmerlandt. Zijn dochter Saes Riddersma en haar man Cornelis Dercksz. woonden hier later.

In 1621 wordt melding gemaakt van een state op de Bey waarbij behoorde een poorte achter thuys op den dam, met een hoff, bomen ende plantagie ende een schone gracht omt heem met 50 pondemaat land dat toen eigendom was van Jildert Romptsz. en syn voorsoen Jacob Jildertsz. (Rosema). Het huis was bewoond geweest door Johannes Romptsz. die het jaar daarvoor overleden was.
In 1640 was de state eigendom van de erfgenamen van Jildert Romptsz. en werd het huis bewoond door Metsche Romptsz., waarschijnlijk een broer van Jildert. Metsche was gehuwd met Antje Alma, die na zijn dood hertrouwde met Derck Cornelisz. Riddersma, zoon van bovengenoemde Cornelis Dercksz.
Bewoners 1566 Henne Riddersma
1573 Jilt Riddersma
1580 Tjerck Phaesma
Saes Riddersma en Cornelis Dercksz.
1621 Jildert Romptsz. en Jacob Jildertsz. Rosema
1640 Jildert Romptsz. erven (eig.), Metsche Romptsz. en Antje Alma (bewoners)
Antje Alma en Derck Cornelisz. Riddersma
Huidige doeleinden Van de state is niets meer terug te vinden.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: Jan Leemburg
mr. A.J. Andreae, Kollumerland en Nieuw Kruisland, 1883-1885