Riddersma State te Kollum

Ligging Deze state lag ten oosten van Kollum, gemeente Kollumerland.
Andere benaming Jeltinga-slot (?)
Ontstaan Het ontstaan van deze state is niet bekend.
Geschiedenis De state werd omstreeks 1507 waarschijnlijk bewoond door Jeldt Riddersma, door diens zoon Hidde of Hedts Riddersma in 1531 en 1543. Dienst zoon Jelte komt in 1558 voor als echtgenoot van Wyts Beijma, de zuster van Sjuw Beijma die met Aebo Jeppema getrouwd was. Het staat vast dat dit paar in 1566 de state bewoonde en tenminste één zoon hadden die Hidde, Hedt of Hector werd genoemd al naar gelang het hem (of de schrijvers van de vermeldingen) uitkwam.
Vanwege de ‘onrustige’ tijden in 1567 moest Jelte het land uit vluchten, maar hij kwam al snel terug, want in 1571 komt hij weer als inwoner van Kollumerland voor. Hij schijnt het ‘meningsverschil’ met de Spaanse bewindhebbers bijgelegd te hebben, want omstreeks 1574 was hij volmacht ten Landsdage vanwege deze grietenij en daarnaast administrateur van de patroons- en leengoederen van Kollum. Ongeveer tien jaar later overleed hij.

Ook zijn zoon Hector werd later volmacht ten Landsdage en in 1586 administrateur van de patroons- en leengoederen van heel Kollumerland. In het zelfde jaar was hij ook substituut van de grietman Van Feytsma. Het jaar daarop stond hij op de nominatie om grietman te worden, maar die functie werd voor zijn neus weggekaapt door Scipio van Meckema. Hector leefde nog in december 1587, maar schijnt vrij kort daarna overleden te zijn, ongehuwd en zonder kinderen na te laten. De state verviel aan zijn moeder die na 1593 is overleden.
Waarschijnlijk is Riddersma State toen geheel of gedeeltelijk geërfd door Trijncke en Saepck Jeppema, nichten van Wyts Beijma. Trijncke verkocht in 1611 enig land in Riddersma State aan Gatze van Jeltinga, die met zijn vrouw Jeltje van Aysma de state al sinds 1593 bewoonde. Hij was ontvanger-generaal van Kollumerland en mogelijk kocht hij ook het naast Riddersma State gelegen Schonenburg. Van zijn drie kinderen bewoonde Fecko omstreeks 1630 Riddersma State met zijn vrouw Tjemck van Wijckel. Er is nl. vermeld dat hun dochter Juliana in dat jaar werd geboren “op Riddersmastate buiten Collum”. Fecko stierf in 1636, waarna zijn weduwe hertrouwde met Abbe van Bootsma met wie zij op Camstra State te Wirdum woonde. Dochter Juliana trouwde met Pier van Sytzama en de state stond leeg.
Later is de state, samen met Schonenburg, eigendom van Otto van Jeltinga, zoon van Duco. Uit 1711 dateert de vermelding “Riddersmastate oft nu Jeltinga-slot genaemt”. Dit zou kunnen inhouden dat Schonenburg is afgebroken en niet Riddersma zoals door Andreae wordt beweerd.
Bewoners 1507 Jeldt Riddersma
1531 Hidde Riddersma
1566 Jelte Riddersma
tot 1587 Hector Riddersma
1587 – 1593 Wyts Beijma
1593 Trijncke en Saepck Jeppema
1611 Gatze van Jeltinga
tot 1636 Fecko van Jeltinga
Otto van Jeltinga
Huidige doeleinden Van de State is niets meer terug te vinden.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: Jan Leemburg
“Kollumerland en Nieuw Kruisland”, mr. A.J. Andreae, 1883-1885