Ringia State te Blessum

Ligging Deze State stond in Blessum, gemeente Menaldumadeel.

Tekening van de State door J. Stellingwerf uit 1723

Ontstaan De State werd waarschijnlijk reeds vóór de 15e eeuw gebouwd.
Geschiedenis In 1469 was de hoofdeling Doecke Rinia bewoner van de Ringia State. Hij was scheidsman in geschillen, dus een soort (scheids)rechter en wordt beschouwd als de stamvader van de familie Ringia. Hij was getrouwd met Lisck Sickema, afkomstig van Sickema State te Herbajum. Hij overleed op 2 februari 1478 op Ringia State.
Zijn bezit vererfde op zoon Haye die getrouwd was met Ymck Glins. Mogelijk was zij een nicht van hem, want ze was een dochter van Rienck Douwes Glins en Athcke Rinia die op de state Glins onder Dronrijp woonden.

Een volgende Doecke, kleinzoon van voorgaande, moest in 1529 het zwanenrecht in het gebied van Ringia State laten registreren. Om dit recht was in die tijd nogal wat te doen. In de middeleeuwen konden heren en vrije boeren vrijelijk zwanen houden, maar Karel V wilde dat tot een landsheerlijk privilege maken. Iedereen moest dus opgave doen van zijn recht, maar aangezien de meesten geen schriftelijke bewijzen hadden, gaf dit de nodige twisten, vooral omdat er vaak inbreuk op werd gemaakt. Zwanen waren toen erg waardevol, omdat van hun veren onder andere schrijfpennen werden gemaakt. Doeke was getrouwd met Rints Aggedr. Herema uit Tzum. Hij stierf op 4 mei 1541.
Hun zoon Haye Rinia stierf rond 1575 als laatste man uit dit geslacht.

In het begin van de 17e eeuw, zo rond 1610, wordt de state eigendom van Jacob van Bouritius die afkomstig was uit Dokkum. Zijn dochter Eelck van Bouritius trouwt in 1635 met mr. Epeus van Glinstra, griffier van het Hof van Friesland en lid van de Staten Generaal. In 1657 waren zij eigenaren van Rinia State. Epeus overleed in 1677 en werd in de kerk van Blessum begraven.
In 1722 wordt vermeld dat de state “Mevr. Glinstra” de State bewoont. Die is Johanna Hillegonda van Glinstra geweest, die trouwde met Henricus Wiardus van Altena. We komen dit echtpaar in een "proklamaasjeboek" tegen (TIE 65 (1744-1752)) in de periode 1747 - 1749: "De Heere Henricus Wiardus van Altena olt griffier ’s Hoffs van Fryslant en Vrouw Johanna Helegonda van Glinstra egtel. wonende tot Blessum". In 1749 blijkt Johanna Hillegonda dan overleden te zijn, want in het eerder genoemde proclamatieboek staat bij dat jaartal "wijlen vrouw Johanna Hillegonda van Glinstra".

In 1749 is de state eigendom van H.W. van Altena, dan oud-griffier, “thans Volmagt ten Landsdage nopens Tytsjerksteradiel” zo schrijft E.M. van Burmania. Van Altena wordt in dat jaar in de Quotisatie (een soort vermogensbelasting) aangeslagen voor 289-15-0 Caroliguldens. Een enorm bedrag dat duidt op een giga vermogen. Hij betaalde in zijn eentje 15% van de 2.035 gulden die het dorp in zijn geheel aan belasting moest opbrengen.
De State werd afgebroken in 1832.

Ook van deze State is een afbeelding bewaard gebleven van Jacobus Stellingwerf uit 1723. Volgens die tekening was dit een voorbeeld van het type stins met aangebouwd tussenhuis en schuur waaruit de kop-hals-rompboerderij is ontstaan. Het terrein waarop de State stond was toegankelijk via een poortgebouw, dat over de gracht stond. Het poortgebouw heeft een verdieping en een zadeldak tussen trapgevels en alliantiewapens boven de poortdoorgang.
De State heeft een niet erg groot voorhuis met tuitgevels en op het dak bevinden zich grote hoekschoorstenen. In de gevel van het voorhuis bevindt zich een kruisvenster. In de 'hals' bevindt zich de getoogde ingang en een smal venster. Tenslotte was de er achter liggende schuur gedekt met riet. Gezien de vormen van de boerderij, zal deze in de eerste helft van de zeventiende eeuw gebouwd zijn.
Bewoners 1469 Doecke Ringia
1478 Haye Ringia
1529 Doecke Ringia
tot ca. 1575 Haye Ringia
ca. 1610 Jacob van Bouricius
1657-1677 Epeus van Glinstra en Eelck van Bouritius
ca 1722 - 1749 Vrouwe Johanna Hillegonda van Glinstra, getrouwd met Henricus Wiardus van Altena
Huidige doeleinden Op de plaats van de State staat nu een boerderij.
Opengesteld Deze boerderij is niet toegankelijk.
Foto's Kaartje met de States rond Marsum, Deinum, Boxum en Blessum
Verantwoording Tekst:
J. Leemburg/C.W. Braaksma
Bronnen:
Stinsen en States, Adellijk wonen in Friesland, 1992
“Kroniek van het hedendaagse Friesland” van Dr. Wumkes
"Beschryvinge van de Heerlyckheydt van Frieslandt", Chr. Schotanus, 1664
"Tegenwoordige staat van Friesland" ca. 1775
"Menaldumadeel, 2000 jaar leven in een Friese grietenij”, David Hartsema, 1981
“Skiednis fan Menameradiel” red. O. Santema en dr. Y.N. Ypma, 1972
de heer G. Mast
Afb. 1: Stinsen en States, Adellijk wonen in Friesland, 1992
Afb. 2: Archief J. Leemburg