Ringiastins bij Stiens

Ligging De Ringiastins stond bij Stiens, gemeente Leeuwarden.
Ontstaan Deze stins komt voor in de archieven vanaf de 15e eeuw.
Geschiedenis De Ringinastins en de ernaast gelegen Juckema State zijn in de 15e eeuw Schieringer steunpunten. Daarna, rond 1500, blijkt de familie Ringia anti-Saksisch te zijn, waardoor de Ringiastins wordt geconfisqueerd en als leengoed aan de Saksische ambtenaren Van Grombach gegeven. Dit is iets uitzonderlijks voor Friesland!!
Halverwege de 15e eeuw komen we in Stiens Douwe Ringia tegen, die getrouwd is met Ansck Jeppema. Zij is de dochter van (oude) Jeppe Jeppema, eigenaar van de Jeppema State te Westernijkerk. Het echtpaar krijgt vier kinderen: Wilcke, Jucke, Marten en Duco. Na het overlijden van Douwe, hertrouwt Ansck met Sids Botnia.

De oudste zoon Wilcke Ringia komen we in oorkonden en kronieken regelmatig tegen. Hij was dan ook als Schieringer hoofdeling nauw betrokken bij de vetevoering. Als Wybe Jarichsz Jelckema van de Jelkema State te Akkrum in 1481 in de problemen komt, komt Wilcke hem met anderen te hulp.
In 1483 wordt de Ringiastins verwoest. Dit gebeurde uit wraak, omdat hij een vrouw die in Leeuwarden terecht gesteld zou worden beschermde. Deze vrouw had haar kind vermoord. Wilcke herbouwt de stins niet, maar gaat in Rinsumageest wonen. Zijn moeder woonde daar samen met haar tweede man op
Tjaerda-huis woonde. Hij zelf gaat op het ernaast gelegen Juwsmahuis wonen.
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!