Rintjema State te Oostrum

Ligging Deze State lag in Oostrum, gemeente Dongeradeel.

Het ‘gat van Oostrum’ op de plaats waar Rintjema heeft gestaan

Ontstaan De State wordt voor het eerst in 1498 genoemd.
Geschiedenis In 1498 veroverden de Saksisch-gezinde hoofdelingen Schelte Tjaerda van Rinsumageest en Take Heemstra een huys toe Aestrum dat Jaerla toe hoorde, ende hiete Ryntiama huys. Galt Jaerla werd daarbij gevangen genomen. In 1511 waren Æmke Jaerla en de kinderen van zijn broer Botte eigenaars van dit Jaerle guet.(*1) In 1640 was juffer Perck van Roorda, weduwe Emingha de eigenaresse. Haar man, Pybo van Eminga was een kleinzoon van Minne Eminga en Eelck Jaerla, een dochter van Amke Jarle.
In 1698, 1700 en ook nog in 1728 was de state eigendom van Tiberius Pipinus van Eminga die te Goutum op Wiarda State woonde. De boerderij van 90 pondemaat (33 hectare) werd al die tijd verpacht aan Jan Jansen. Later is het goed verkocht, want in 1832 was Anne Siebrens Mellema met anderen eigenaar en vrijwel zeker de gebruiker.

Rintjema had in nog 1832 een indrukwekkende gracht; het erf was een achtste segment van de Oostrumer dorpsterp. Op de kadastrale minuut ziet men op de plaats van Rintjema State een inbreuk op het ontginningspatroon, dat rond Oostrum zeer regelmatig straalsgewijs verloopt. Van een poortgebouw, waarvan door een schrijver in de 19e eeuw nog wordt gerept, is op de kaart niets meer te zien. Al het land tot aan het Dokkumerdiep behoorde bij Rintjema.

(*1) Zie Jaerla Sate te Wetzens.
Bewoners 1498 Galt Jaerla
1511 Amke Jaerla en de kinderen van zijn broer Botte
Minne Eminga en Eelck Jaerla
Pybo van Eminga en Perck van Roorda
1640 juffer Perck van Roorda, weduwe Emingha
1698, 1728 Tiberius Pipinus van Eminga te Goutum
1832 Anne Siebrens Mellema en mede eig.
Huidige doeleinden Op de plaats van de state bevindt zich nu groot gat in de dorpsterp.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: Jan Leemburg
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
Herma M. van den Berg, De monumenten van geschiedenis en kunst, Noordelijk Oostergo, De Dongeradelen
De website hisgis
Foto 1 Jan Leemburg