Ripperda State te Bornwird

Ligging De state lag ten zuiden van de kerk van Bornwird, gemeente Dongeradeel.

De boerderij bij de afgegraven stinswier op 25-04-2010

Ontstaan De oorsprong van deze state is niet bekend.
Geschiedenis Ten zuiden van Bornwerd lagen twee sates bij een terp. De oostelijke heette Ripperda.
Mogelijk zijn twee hoofdelingen Ripperda, die in 1422 en 1444 in Dongeradeel worden genoemd, hiermee in verband te brengen. In 1422 werden achtereenvolgens Willeke Roorda (Genum), Gherbet Cammingha (Ferwerd), Syppe Nyttynghe (Morra?), Ryppert Rypperde, Meynold Ubbynghe, Syric Mellama (Oostrum), Focko Ropta (Metslawier), Saspet (Stenstera) te Foudgum, Douwe Siuxma (Waaxens), Yweke Wybalda (Metslawier) en Azeghe te Bornwirderhuizen als Schieringer hoofdelingen genoemd die met Focko Ukena een verbond sloten. Ostfriesisches Urkundenbuch, I, nr. 302. In 1444 tekende Abbo Ripperda samen met andere Dongeradeelster hoofdelingen een verdrag met Groningen. Pax, nr. 10. Woonden Rippert en Abbo Ripperda op Ripperda bij Bornwird?
De sate die bekend staat als Ripperda was in 1640 eigendom van jonker Aleff Aggama. Het stemkohier van 1698 boekte "de kinderen en erven van Hobbe Esaias van Aylva in leven Grietman van Oostdongeradeel" als gezamenlijke eigenaren van het goed dat in 1700 50 pondemaat (ruim 18 hectare) groot was en gebruikt werd door Foecke Jouckes. In 1728 was de state verdwenen en de boerderij eigendom van Folkert Sjoerds die het verhuurde aan de weduwe van Boele Sipkes.

Direct ten noordoosten van het erf van en op het land geeft de kaart van Schotanus in 1718 een wier aan. De Tegenwoordige Staat deelt in 1787 mee: weleer waren hier ook verscheiden adelyke staten, onder anderen eene te zuiden der kerke, alwaar nog een boerenhuis met een wier overig is.
Bewoners 1422 Ryppert Rypperde ?
1444 Abbo Ripperda ?
1640 Aleff Aggama
1698 Esaias van Aylva erven
1728 Folkert Sjoerds
Huidige doeleinden Op de plaats van de state staat nu een boerderij.
Opengesteld De boerderij is particulier bewoond en is niet toegankelijk.
Foto's
Bronnen Tekst: Jan Leemburg
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
Foto 1: Jan Leemburg