Riptema State te Anjum

Ligging De state ten noorden van Anjum, gemeente Dongeradeel, achter het huidige pand Bantswei 10.

Het huidige woonhuis met links daarvan de (afgevlakte) huisterp

Andere benaming Ripta State
Ontstaan Omtrent het ontstaan van de stins/state is niets bekend.
Geschiedenis Vermoedelijk ontleende Gabbe Riptema, de eigenaar in 1511, zijn naam aan deze stins/state. Mogelijk was het ooit door zijn familie bewoond; hij zelf woonde in Dokkum. Hij werd in 1505 onder de edellieden van Dongeradeel genoemd. Gabbe was eigenaar van meer goederen in de omgeving. Zo ondermeer van Bottema State in Morra, van een rente van 14 stuivers uit een ander goed aldaar, en van de helft van een sate te Berghuizen in Oosternijkerk. Gabbe bracht op zijn sterfbed in 1514 een wijziging in zijn testament aan: hij bepaalde dat een rente uit een goed te Niawier na de dood van zijn beide zusters Frouck en Oede in het klooster Sion, in plaats van aan de armen van Dokkum, voor de ene helft aan Sion en voor de andere helft aan Gerkesklooster, waar zijn broeder Sypke woonde, moesten komen.
Hoogstwaarschijnlijk was Rents Bottema te Morra een dochter van Gabbe Riptema; in ieder geval was ze een van zijn erfgenamen. Alle hierboven genoemde landerijen die in 1511 eigendom van Gabbe waren, komen namelijk ook in haar testament voor. Inkomsten uit Riptema vererfden rond 1550 op de kinderen van Rents' zoon Gabbe van Aesgema, in 1574 bracht een van hen, Catharina van Aesgema deze in in haar huwelijk met Hessel Aysma. (*1) In 1640 en later werd Ripta sate door adellijke eigenaars (1640 Meckema wed. van Diepholt, 1700 Burmania wed. Humalda) verpacht.

(*1) Zie verder Bottema te Morra.
Bewoners 1511 Gabbe Riptema
voor 1550 Rents Bottema
Gabbe van Aesgema
kinderen van Gabbe van Aesgema
1574 Catharina van Aesgema en Hessel Aysma (deels eig. ?)
1640 Meckema wed. van Diepholt
1700 Burmania wed. Humalda
Huidige doeleinden Van de stins is niets meer terug te vinden, maar op het perceel ligt nog steeds een huisterp. Naast het terrein staat nog een woonhuis.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: Jan Leemburg
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
Herma M. van den Berg, De monumenten van geschiedenis en kunst, Noordelijk Oostergo, De Dongeradelen
De website hisgis
Foto 1: Jan Leemburg