Rispensstins te Oosterend

Ligging De Rispensstins stond te Oosterend, gemeente Texel.
Ontstaan Deze stins werd mogelijk voor 1402 gebouwd.
Geschiedenis Tegen het einde van de 15e en in de 16e eeuw was de Rispens State een eigenerfde State. De familie Rispens komt echter al vanaf 1402 voor: in dat jaar wordt een Andelif in Respenze genoemd.
In de 16e eeuw woonde hier een familie (thoe) Rispens. Leden uit deze familie trouwde met Aylva's van Schraard en Buwalda's van Tjerkwerd.
De familie beschikte ook over een wapen, bestaande uit een adelaar en doornenkroon, dat daarmee leek op het wapen van de familie Fondens in Jorwerd.

Op de kaart uit het atlas van Schotanus van 1718 zien we nog een stinswier weergegeven, waaruit blijkt dat er een stins gestaan moet hebben, die er mogelijk in 1402 nog stond.
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!