Rodenburg te Sneek

Ligging De Rodenburg stond in Sneek, gemeente Wymbritseradeel.
Andere benamingen Roedenburch, Roedenburg
Ontstaan Deze Stins werd in elk geval in de 14e eeuw (voor 1398) gebouwd.
Geschiedenis De Stins komen we voor het eerst tegen in 1398, als Rewenich van der Sneke, die ook wel Rienick Bockema genoemd wordt, door graaf Albrecht van Holland beleend wordt met het baljuwschap van Olde Waghenbrugge, een gebied dat de latere grietenij Wymbritseradeel vormde.
Rewenich behoort tot de Vetkopers en moet in 1400 naar Stavoren vluchten in verband met de oprukkende Schieringers. Maar daar was hij ook niet veilig en vluchtte naar Holland en zijn bezittingen werden verbeurd verklaard. De Graaf van Holland hielp hem, door hem een jaargeld toe te kennen. In 1402 kan hij terugkeren, doordat de vrede gesloten is. Helaas is zijn Stins Roedenburch verwoest.

In 1402 huwelijkt hij zijn dochter His uit aan Agge Harinxma thoe Heeg. Vier jaar later wordt door hem het Klooster Thabor gesticht bij Teems, waar hij weer vier jaar later intreedt. "Die heerschappie van Sneeck' laat hij over aan zijn schoonzoon. De familie Harinxma thoe Heeg had meer leidinggevende funkties: twee broers van Agge waren hoofdeling in Heeg en IJlst. Agge verandert zijn naam in Harinxma van Sneek.
Als Agge in 1422 sterft, wordt hij opgevolgd door zijn zoon Bocke (I). De hoofdeling had vrij veel macht: zo mocht hij o.a. de schepen kiezen. Maar hier kwam in 1456 verandering in. Hun macht werd beperkt door het stadsrecht: Bocke of één van zijn nakomelingen mocht slechts één keer per jaar één schepen kiezen van de zesendertig; de hoofdeling bleef echter wel de eerste van de stad.

Het geslacht Harinxma van Sneek sterft in 1499 met de dood van Bocke II uit. De daadwerkelijke macht van de hoofdeling was toen al helemaal afgebrokkeld, doordat de Saksische hertogen er een centraal gezag vestigden.

De Stins heeft mogelijk net ten zuiden van de Hoarse, die ten zuiden van Uitwellingerga stroomt. Als men de Horsewei richting Joure volgt, dan ziet men direct na de brug over de Hoarse links enkele boerderijen. Op deze strategische plek kwamen vier waterwegen samen: de Hoarse, Stobberak, vaart via Uitwellingerga en Opeenhuizen naar Sneek en de inmiddels gedempte Tijnjesloot naar Langweer en Joure.
In Sneek komen we de Nauwe en Wijde Burgstraat tegen, namen, die ze te danken hebben aan deze versterkte Stins. Jammer genoeg is het niet bekend hoe de stins eruit gezien heeft: het gebouw zou aan het einde van de veertiende eeuw door woedende inwoners van Sneek verwoest zijn.
Bewoners 1398 - 1410 Rewenich van der Sneke
1410 - 1422 His van der Sneke, getrouwd met Agge Harinxma thoe Heeg
1422 Bocke (I) Harinxma van Sneek
- 1499 Bocke II Harinxma van Sneek
Huidige doeleinden Van de Stins is niets meer terug te vinden.
Opengesteld n.v.t.
Foto's Er zijn geen afbeeldingen van de Stins bewaard gebleven.
Bronnen Tekst: Stinsen en States, adellijk wonen in Friesland, 1992
de heer E. Toxopeus