Rodenburgh te Kollum

Ligging Deze state lag ten oosten van Kollum, gemeente Kollumerland.

Kaartje met de States rond Kollum
Andere benaming Wellicht ook Brandenborch
Ontstaan Het ontstaan van deze state is niet bekend.
Geschiedenis Aan de zuidzijde van de huidige Hesseweg vermeldt Andreae in 1883 nog “een bijzonder hoog gelegen stuk land, de vroegere standplaats van het huis Rodenburgh”. Waarschijnlijk was het omstreeks 1616 eigendom van Wisck Bottinga. Deze Wisck was een dochter van Tjepcke Hesselsz, secretaris van Kollumerland en Lyse Brandenborch en was gehuwd met Hendrik (van) Botnia. Naar het schijnt bestond de state in 1640 al niet meer, de landerijen behoorden toen aan de familie Rosema.
Bewoners rond 1600 Tjepcke Hesselsz. (?)
1616 Wisck Bottinga
Huidige doeleinden Van de State is niets meer terug te vinden.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: Jan Leemburg
“Kollumerland en Nieuw Kruisland”, mr. A.J. Andreae, 1883-1885
Afb. 1: www.hisgis.nl