Rommertha State te Pingjum

Ligging Deze State stond bij Pingjum, gemeente Súdwest-Fryslân.
Ontstaan Van een aanzienlijk eigenerfd huis is sprake in 1546.
Geschiedenis In 1546 wordt door Jacob Theyesz land gekocht in Rommarta saete in Pingjum. Het Lijkt waarschijnlijk dat Rommertha een aanzienlijk eigenerfd huis, hoewel er nergens over een stins of adellijke bewoning gesproken wordt.
Jacob wordt opgevolgd door zijn zoon Bauke Rommerta, die in 1578 wordt aangeslagen voor 8 caroligulden. Zo'n hoog bedrag komt alleen bij de allerrijkste eigenerfden voor. Alleen twee edellieden in Pingjum worden voor een hoger bedrag aangeslagen, namelijk elk 12 caroligulden.

Deze Bauke laat in 1594 zijn testament opstellen en daarin wordt bepaald, dat "Rommertha state, hoff ende landen tot genen tyden in vremde grade sullen mogen erven ofte alieneert" worden. Naast Rommertha was hij eigenaar van een aantal andere boerderijen, waaronder Rypstera en Syouckema zaete te Pingjum en één te Hieslum.
Enkele Rommertha's trouwen in de 16e eeuw met leden uit de families Galama en Aylva, wat aangeeft dat ze aanzien hadden.

Op de Kadastrale kaart uit 1832 zien we dat aan de zuid- en westzijde van het erf en de "hof" nog een gracht en singel aanwezig waren.
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!