Roorda State te Hiaure

Ligging Roorda State lag ten oosten van Hiaure, gem. Dongeradeel.
Ontstaan Over het ontstaan van de state is niets bekend.
Geschiedenis In "De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners" van Paul Noomen wordt Roorda niet vermeld. Herma M. van den Berg vermeldt slechts: "Ten oosten van de kerkterp van Hiaure geeft dezelfde bron (= Halbertsma) nog een kleine terp, waarop de state Roorda was gelegen". Dat is alles.

Het stemkohier van 1698 vermeldt bij stem 7 de naam Roorda en in het floreenkohier van 1700 komt die naam voor bij nummer 3.
In 1640 was stem 7 eigendom van "de heer Ruis, Utrecht" terwijl Sjoerd Scheltes als gebruiker geboekt staat. Er wordt dan geen naam van het goed vermeld. In 1698/1700 is het eigendom van Ulbe baron van Aylva, de grietman van Oostdongeradeel. Het goed is dan net geen 20 hectare groot en wordt gebruikt door Sjoerd Scheltes, ongetwijfeld een kleinzoon van de Sjoerd van 58 jaar daarvoor. In 1728 is het geen adellijk bezit meer en is het eigendom van "Jan Doecles erven" en gebruiker is Wybe Watses. Ruim 100 jaar later is Willem Doekeles Ploegsma, vermoedelijk een achterkleinzoon van Jan Doecles, eigenaar en gebruiker.
Bewoners 1640 de heer Ruis
1698 Ulbe baron van Aylva
1728 Jan Doecles erven
1832 Willem Doekeles Ploegsma
Huidige doeleinden Op het terrein staat een moderne veehouderij.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: Jan Leemburg
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
Herma M. van den Berg, De monumenten van geschiedenis en kunst, Noordelijk Oostergo, De Dongeradelen
De website hisgis