Rouckema State bij Broek

Ligging De Rouckema State stond bij de kerk van Broek, gemeente De Friese Meren.
Ontstaan Deze stins/state is mogelijk in de 15e eeuw ontstaan.
Geschiedenis Of hier een stins heeft gestaan is mij (KBR) niet duidelijk. Door de heer P.N. Noomen is Rouckema opgenomen in de lijst van stinzen.
Personen met de naam Rouckema komen we vanaf de 15e eeuw tegen. Echter pas in 1543 wordt er gesproken over de "Grote Sate" (grate zeeta). In 1617 komen we in de archieven Rouckema sate tegen.
Hoewel de familie niet vermeld wordt als edelen, mogen we ze toch wel zien als hoofdelingen van het dorp Broek. Op de kaart van Sibrandus Leo uit de 16e eeuw komen we Rouckema tegen en de familie voerden een wapen waarop zich drie sterren bevonden. Dit wapen komt overeen met het wapen van de familie Ockema van Legemeer, waar ze mogelijk van afstammen.

In de tweede helft van de 16e eeuw komen we Jelle Broers (van) Hylckama tegen, die rechter is en eerst grietman van Haskerland en daarna secretaris. Hij stamt uit verschillende adellijke geslachten en zijn vader en beide grootvaders waren ook grietman. Vooral als secretaris had hij veel macht en het verdiende vaak erg goed. Hierdoor kon hij onder andere Eysinga Sate bij Joure kopen, waar hij samen met zijn vrouw gaat wonen en bezit daar bijna 30 hectare grond. Verder was hij ook eigenaar van de Oenema State te Goingarijp en de Sybraede Sate en een deel van deze State.
Als secretaris geeft hij opdracht tot het graven van de Broersloot of Broeresloot, die vanuit het Tjeukemeer in zuidoostelijke richting naar de rivier de Tjonger loopt. Jelle is rooms-katholiek en blijft dat ook in 1580. Hij sluit zich aan bij de Malcontenten, een groep van katholieke edelen die in de jaren 1577-1578 de Spaanse zijde kozen. In die tijd was het risicovol om rooms-katholiek te zijn. Zo wordt de Hoytema Stins (Herema State) te Joure afgebroken en wordt Jelle in 1596 gevangen genomen. Omdat hij vermogend was, kon hij zich vrij kopen door het betalen van 25 gouden Friese rijders.

Hij trouwt met Tjaertcke Tjaerts van Heloma en het echtpaar krijgt vier zoons, waarvan Ambrosius Gellius secretaris wordt van Aengwirden en in Heerenveen gaat wonen en Pieter Jelles secretaris van Haskerland wordt.
Bewoners 2e helft 16e eeuw Jelle Broers (van) Hylckama
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
Wikipedia