Roulastins te Ferwert

Ligging Deze stins stond ten noorden van Ferwert, gemeente Noardeast-Fryslân, dichtbij Blije onder welk dorp het tegenwoordig behoort (Ljouwerterdyk 12).

De huidige boerderij op 11-07-2009

Andere benaming Olde Stins Roula
Ontstaan Het is onbekend wanneer deze stins gebouwd is.
Geschiedenis In 1511 pachtte Tiaerd to Aldesteens 60 pondematen en 10 gras van de abdij Foswerd. Ook later stond het bedrijf als Olde Stins of naar 18de-eeuwse eigenaars als de Olde Stins Roula bekend. Omstreeks 1830 was ten noorden en ten westen van het erf nog een gracht aanwezig. Aannemelijk is dat het klooster Foswerd hier een stins bezat, zoals meer kloosters stinzen hadden op hun uithoven of op belangrijke pachtboerderijen. Zo bijv. de Schierstins in Veenwouden, de Grovestins in Gaastmeer, de stinzen van de abdij Lidlum en de Spyker te Hemelum.

In 1832 was de boerderij eigendom van weduwe Johannes Haitsma te Bolsward. Tegenwoordig (2009) is in de boerderij TF Bouwkunde gevestigd < INFO)
Bewoners 1511 Tiaerd to Aldesteens
fam. Roula
2009 TF Bouwkunde
Huidige doeleinden Op het terrein staat een boerderij.
Opengesteld Boerderij en stinsterrein zijn niet toegankelijk.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
Foto 1: Jan Leemburg