Runia State te Midlum

Ligging Deze state lag in de buurschap Saltryp bij Midlum, gemeente Harlingen (v/h Franekeradeel), Harlingerstraatweg 36.

Atte Gerkes Hibma achter de ploeg en Harm Anema aan de leidsels met op de achtergrond de boerderij, vermoedelijk rond 1935

Andere benaming Ronya gued, Roninghe guet
Ontstaan De stins is mogelijk in de 14e eeuw ontstaan.
Geschiedenis Runia was aan het begin van de 15de eeuw een (vermoedelijk eigenerfd) goed dat deelnam aan de rechtsomgang. Voor Runia State was in 1408 Taka Ryoenya van syn huze rechter. In de loop van de 15e eeuw kwam de state in handen van de Leeuwarder patriciersfamilie Auckama. Anscke Johan Sybrandsz dochter (Auckama) liet in 1505 in haar testament Roninghe guet na, dat ze overigens onjuist in Harlingen localiseerde. Ondermeer het Sint-Annaklooster in Leeuwarden kreeg er renten uit. In 1534 liet Pieter Johanz (Auckema) bij testament een deel van Ronya gued na. Pas in 1546 werd er melding gemaakt van een stins.
In 1640 waren eigenaren Sipcke Dirx, manist, Jacob Runia, reformeerde, ende Jan Edes by Bolsert en werd het gepacht door Hobbe Tymens. Het goed was toen 53 pondemaat groot en belast met 25 floreen en 6 stuivers.
Als eigenaar werd in het jaar 1700 professor Philippus Mattheus vermeld terwijl het werd gebruikt door de coopman Dirk Sikkes.
In 1832 is de boerderij eigendom van Bartholomea Hermina Brand te Amsterdam en mede-eigenaren.
Van 1853 tot 1955 hebben 3 generaties De Clerq en twee generaties Hibma de boerderij bewoond. De laatste was Atte Gerkes Hibma. Naar aanleiding van het 100-jarig jubileum werd er in 1953 een gedenksteen in de voorgevel gemetseld. Gedwongen door een ernstige verzakking van de voorgevel van het woonhuis is rond 1990 een nieuw woonhuis gebouwd. De gevelsteen is niet in de nieuwe gevel geplaatst, maar heeft een plekje gevonden in een museum in Veenwouden. In 1955 werd de boerderij overgenomen door (schoonzoon?) Harm Anema. In 1966 kwam het in handen van Jentje de Jong die is opgevolgd door zijn zoon Doede de Jong.

Bewoners 1408 Taka Ryoenya 1505 Anscke Johan Sybrandsdr. Auckema
1534 Pieter Johanz. Auckema
1640 Sipcke Dirx, Jacob Runia en Jan Edes
1700 prof. Philippus Mattheus
1832 Bartholomea Hermina Brand en mede-eig.
vanaf 1853 fam. De Clerq
tot 1955 fam. Hibma
1955 – 1966 Harm Anema
1966 – Jentje de Jong
Doede de Jong
Huidige doeleinden Er is niets van de stins terug te vinden. Op het terrein staat een boerderij.
Opengesteld n.v.t.
Foto's De gedenksteen die voorheen in de voorgevel was ingemetseld De boerderij Runia state rond 1970 Winterfoto februari 1981 Een deel van het boerderijcomplex op 9 september 2010
Bronnen Tekst: Een deel van bovenstaande tekst is met toestemming van auteur P.N. Noomen overgenomen van de website www.hisgis.nl, tab "kaartlagen", keuze "Stinzen fryslan". Die tekst is tevens gepubliceerd in:
"De Stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners", P.N. Noomen, Uitgeverij Verloren, Hilversum 2009
”Kadastrale en prekadastrale atlas fan Fryslân”, div. auteurs
“Mullum, it eigen doarp yn it ljocht fan de histoarje”, H.M. Kreger, 1978
“Midlum en Koningsbuurt, fotoboek over Midlum en de Koningsbuurt”, uitg. Ver. v. Dorpsbelang Midlum, 1999
Doede de Jong
website van tresoar
Foto’s 1 t/m 3 uit “Midlum en Koningsbuurt, fotoboek over Midlum en de Koningsbuurt”, uitg. Ver. v. Dorpsbelang Midlum, 1999
Foto’s 4 en 5: Jan Leemburg