Sappema huys te Oudwoude

Ligging Deze stins moet ten oosten van Veenklooster ten noorden van de Koningsweg hebben gestaan, in Oudwoude.
Andere benaming Sappema State
Ontstaan Wanneer deze stins is ontstaan is niet bekend.
Geschiedenis In 1467 behoorde Bennert Sappema tot de Kollumerlandse hoofdelingen die zich distantieerden van het verdrag met de stad Groningen. In 1493 woonde in Oudwoude een Sypt of Sybet Sappema, mogelijk een zoon van Bennert. Een latere Bennert op "Sappama huys" te Oudwoude (vrij zeker een kleinzoon van Bennert sr.) wordt genoemd als "Volmachtich van Oldtwolde, Colmerswaeg ende Westergeest" voor de Landdag op 22 september 1542. Hij was gehuwd met Saes Hetsma die in 1560 als zijn weduwe voorkomt. Enige jaren later worden Rein en Jilt Sappema (broers) en Sybet Sappema genoemd, van we Jilt in 1572 te Veenklooster woonde en dus vrij zeker op de state. Hij en zijn vrouw Eelck Oenthyama hadden slechts één dochter. Deze Beits Sappema was in 1580 echtgenote van Tyardt Buwesz. die te Westergeest woonde.

"Anno 1593 en 10 martii sterf de erentfesten ende manhaftigen Jylt Sappema" staat er op zijn grafzerk in de kerk van Oudwoude te lezen. Uit het woord "manhaftigen" mogen we afleiden dat hij een vechtersbaas was en in krijgsdienst geweest is. Gedurende de gehele 16de en vroege 17de eeuw worden Sappema's als aanzienlijke inwoners van Oudwoude vermeld.
De 'eersame' Sybet Sappema werd in 1571 en de 'erentfeste' Jylt Sappema 1) in 1593 in de kerk begraven; ook Binnert Sappema, lid van Gedeputeerde Staten en rechter te Oudwoude, werd daar in 1632 begraven. 2)
Volgens Andreae lagen onder Oudwoude verschillende huizen Sappema. Sappemahuis of -state lag volgens hem ten oosten van Veenklooster, ten noorden van de Koningsweg. Voor 1640 raakte het echter al uit handen van de familie en mogelijk is toen ook het huis vervangen door een boerderij.

1) Zie voor hem ook *Oentzema te Westergeest.
2) Hij was getrouwd met Ricxt Takes van Hettinga.
Bewoners 1467 Bennert Sappema
1543 Binnert Sappema
tot 1571 wsch Sybet Sappema
1571 - 1593 wsch Jylt Sappema
Huidige doeleinden Van de State is niets meer terug te vinden.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: Jan Leemburg
mr. A.J. Andreae, Kollumerland en Nieuw Kruisland, 1883-1885
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009