Saskerastins te Westernijkerk

Ligging Aan de Jepmalaan ten noorden van Westernijkerk, gem. Ferwerderadeel.
Andere benaming mogelijk Klein Reinalda
Ontstaan Wanneer deze stins precies is ontstaan is onbekend.
Geschiedenis Saskera styns werd in 1483 genoemd. Misschien woonde op Saskera in 1423 Foppeka Saxghera, in dat jaar "eeheer" in Ferwerderadeel. In 1483 vermaakte Jeppa Jeppama van het naburige Jeppemahuis Saskera styns met Sasker guth en Saszker terp aan zijn zusters Bottie en Ulke. Om dat mogelijk te maken zou nog wel een ruil van landerijen nodig zijn. Het goed Sasckera komt in 1543 voor als belending van het pastorieland tussen het dorp en de Oude Zeedijk.
In 1562 was Saskera eigendom van Saepck Itsma, die Saskeraguedt in dat jaar naliet aan de kinderen van haar dochter Frau Itsma, gehuwd met Here van Burmania, tegelijk met onder meerrr Regnalda-zate en den huysstede op Copckewier onder Westernijkerk. In de Nieuwe Tijd was het een pachtboerderij, in 1640 eigendom van de weeskinderen van Idsert van Burmania en is Jets Johannes gebruiker. In 1698 pacht Biense Gerbens weduwe de 54 pondemaat (ca. 20 ha) grote boerderij van de kinderen van wijlen jonker Edsart van Harinxsma. In 1728 is het eigendom van luitenant-generaal Frederik van Grovestins die toen ook eigenaar was van Jeppema State en Reinalda State. In 1832 tenslotte was het eigendom van grootgrondbezitter J.W.M. baron Collot d’Escury te Leiden en mede eigenaren.

De kaarten van 1718 en 1850 tonen Saskera als een gewone boerderij aan de Jeppemalaan. De ruilplannen van Jeppe Jeppema in 1483 kunnen worden gezien in het kader van de afronding van het Jeppemaland.
Bewoners 1423 Foppeka Saxghera ?
- 1483 Jeppa Jeppama
1483 - Bottie en Ulke Jeppema
- 1562 Saepck Itsma
1562 kinderen van Frau Itsma en Here van Burmania
1640 de weeskinderen van Idsert van Burmania.
Huidige doeleinden Op de plaats van de state staat nu een boerderij.
Opengesteld De boerderij is particulier bewoond en niet toegankelijk.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
hisgis