Sassinga State te Hennaard

Ligging Deze State lag in Hennaard, Sassingawei nr. 15, gemeente Hennaarderadeel.

De State in 1723

Ontstaan De naam Sassinga State komt voor het eerst voor in 1476.
Geschiedenis De oudste vermelding van Sassinga State dateert van 1473. In dat jaar sterft Hans Ottes Sassinga op de State. Hij wordt opgevolgd door zijn zoon, die Hans heet. Van zijn kinderen kreeg waarschijnlijk zijn dochter Doutzen of Doytien kinderen. Door het huwelijk van deze Doutzen Sassinga met Ruurt van Roorda gaat de State over in handen van de familie Roorda.
Het echtpaar woont in Hennaard en na hun dood vererft de State op hun zoon Hans van Roorda, die in 1563 trouwde met Rixt van Gebranda.

Hans en Rixt kregen omstreeks 1575 een zoon, die ze Ruurt noemden. Hij trouwde in 1599 met zijn nicht Deytsen Binnerts Heringa van Camstra. Deytsen was vernoemd naar haar grootmoeder Doutzen Sassinga, die ook de grootmoeder was van Ruurt.
Van hun kinderen, dienden de twee zoons in het leger. De oudste, Binnert, was in 1645 luitenant in de compagnie van kapitein Ernst van Aylva was. Van hem weten we dat hij samen met zijn vrouw vrouw Bauck van Glins in Dronrijp woonde. Hun andere zoon, Johan van Roorda, was kapitein in het Friese Nassause Regiment. Van hem weten we niet waar hij woonde, maar dit zou de Sassinga State geweest kunnen zijn.

Binnert en Bauck kregen een dochter Deytzen, die in 1645 geboren werd. Door haar tweede huwelijk met Sjuck Aebinga van Humalda, afkomstig van Humalda State te Ee, komt Sassinga in deze familie. Tijdens haar huwelijk woonde ze in Ee, maar na het overlijden van haar man is ze mogelijk op Sassinga State gaan wonen, want ze sterft in Hennaard in 1702.
Sassinga State vererft op haar zoon Frans Binnert Aebinga Glins van Humalda. Hij trouwt in 1699 in de kerk te Hennaard met Clara Feyone van Grovestins. Zij is een dochter van de grietman van Hennaarderadeel, hoewel er geen Grovestins bekend is in deze grietenij. Frans Binnert was eigenaar van Sassinga State en ook van Hobbema State te Dronrijp. Beide erfde hij van zijn moeder en hij kiest voor de laatste om te wonen. Dit weten we, doordat zijn kinderen in Dronrijp geboren werden.

Uit 1723 is een tekening van Sassinga State bewaard gebleven, vervaardigd door Jacobus Stellingwerf. Op de tekening staat dat de State bewoond werd door "Juffr. Ockinga". De enige niet getrouwde dame die hier in aanmerking voor komt, is Sophia Amelia van Ockinga. Zij was een achternicht van Frans Binnert.
Frans en Clara krijgen in 1709 een zoon: Binnert Philip Aebinga van Humalda. In 1766 brengt Binnert het tot generaal-majoor in het leger en vierjaar daarvoor was hij getrouwd met Catharina Johanna van Sminia. Het echtpaar had waarschijnlijk de beschikking over Sassinga State, maar woonden in Leeuwarden.
Hun dochter Clara trouwt in 1776 met Frans Julius Johan van Eysinga en zij gaan op Osinga State in Langweer wonen. Sassinga State behoorde in begin 1800 toe aan Jhr. Frans Julius Johan van Eijsinga. Het oude slot was toen al veranderd in een boerderij en verhuurd.
Voor 1798 werd de boerderij verhuurd aan Hilbrand Rintjes. Daarna huurt Jan Douwes (Boschma) van 1798 tot 1816 de Boschplaats (Sassinga State).
Bij de State was een bos dat al in het einde van de 18e eeuw werd gekapt.
In 1914 is de boerderij afgebrand en het poortje afgebroken; de boerderij is toen oostelijker herbouwd maar op de 'homeye'-palen staat nog steeds "sassinga-state".
Bewoners - 1473 Hans Ottes Sassinga
Hans Sassinga
Doutzen Sassinga, getrouwd met Ruurt van Roorda
Hans van Roorda, getrouwd met Rixt van Gebranda
Ruurt van Roorda, getrouwd met Deytsen Binnerts Heringa van Camstra
Binnert en Johan van Roorda
- 1702 Deytzen van Roorda, getrouwd met Sjuck Aebinga van Humalda
1702 Frans Binnert Aebinga Glins van Humalda, getrouwd met Clara Feyone van Grovestins
ca 1723 - 1730 Sophia Amelia van Ockinga (bewoonster)
Binnert Philip Aebinga van Humalda, getrouwd met met Catharina Johanna van Sminia
- begin 1800 Clara Tjallinga Aebinga van Humalda, getrouwd met Frans Julius Johan van Eysinga
voor 1798 Hilbrand Rintjes (huurder)
1798 - 1816 Jan Douwes (Boschma) (huurder)
ca 2005 Fam. M. Heeg (echtpaar met 3 kinderen)
Huidige doeleinden Er is nu alleen een boerderij bewaard gebleven.
Opengesteld De boerderij is niet toegankelijk.
Foto's
Bronnen Tekst: Internet en huidige bewoners van de boerderij "Sassinga-State".
de heer A. Buwalda
Afb. 1 Afbeelding van de State in 1723