Scheltama State te Blije

Ligging Deze State stond in Blije, gemeente Noardeast-Fryslân.
Andere benaming
Ontstaan Het is mij niet bekend wanneer deze State werd gebouwd.
Geschiedenis Van der Aa schrijft het volgende over deze State:
SCHELTAMA of Scheltema, voormalige state, provincie Friesland, kwartier Oostergoo, grietenij Ferwerderadeel, arrondissement en 4 uur ten noordnoordoosten van Leeuwarden, kanton en 3/4 uur ten zuidwesten van Holwerd, 5 min. ten oosten van het dorp Blija, waartoe zij behoorde.
Ter plaatse, waar zij gestaan heeft, ziet men thans een stuk bouwland, hetwelk eene oppervlakte van 36 vierkante roeden beslaat, en thans in eigendom bezeten wordt door Sybe Palma, woonachtig te Hoogebeintum.

Ik ben op zoek naar informatie over deze State.
Bewoners Mij zijn geen namen van bewoners bekend.
Huidige doeleinden Er is niets meer terug te vinden van deze State.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Verantwoording Tekst:
C.W. Braaksma
Bronnen
A.J. van der Aa, Aaardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden, 14 delen, 1837 - 1851