Scheltinga State te Buitenpost

Ligging Deze State stond in Buitenpost, gemeente Achtkarspelen, aan de Voorstraat tegenover het huis met nummer 39.

Tekening van de state in 1723 door J. Stellingwerff

Ontstaan Het is mij niet bekend wanneer deze State werd gebouwd.
Geschiedenis Van der Aa schrijft het volgende over deze State:
SCHELTINGA, voormalige state, provincie Friesland, kwartier Oostergoo, grietenij Achtkarspelen, arrondissement en 5 uur ten noordoosten van Leeuwarden, kanton en 3 uur ten oostnoordoosten van Bergum, in het dorpBuitenpost.

De state wordt op de kaart van Schotanus-Halma uit 1718 niet vermeld. Toch is er een tekening in omloop, gemaakt door J. Stellingwerff, die dit huis zou voorstellen in 1723. Blijkbaar vonden de heren Schotanus rond 1665 en Halma in 1718 het huis niet interessant genoeg om het te vermelden.
Eekhoff geeft de naam wel, tegenover Jeltkama state, maar met het sterretje van een verdwenen state.

When Lieuwe Lieuwes van Scheltinga was born on August 4, 1632, in Leeuwarden, Friesland, Netherlands. He married Wisckje Cornelisdr Kinnema on June 4, 1654, in Stiens, Friesland, Netherlands. They had five children in 13 years. He died on June 16, 1670, in Buitenpost, Friesland, Netherlands, at the age of 37. Lieuwe Lieuwes van Scheltinga was born on August 4, 1632, in Leeuwarden, Friesland, Netherlands, to Anna Dani๋ldr de Blocq, age 39, and Lieuwe Dircks (Livius) van Scheltinga, age 43. His father Lieuwe Dircks (Livius) passed away on December 17, 1650, in Leeuwarden, Friesland, Netherlands, at the age of 61. 1653-1670 Den 5 Maart 1653 werd hij Grietman van Achtkarspelen, en nam nog in hetzelfde jaar zitting in de Staten van Friesland. His sister Catharina Lieuwesdr died on September 29, 1653, in Oudega, Friesland, Netherlands, when Lieuwe Lieuwes was 21 years old. 29 Sep 1653 • Groot Haersmastate, Oudega, Smallingerland, Friesland, Netherlands Catharina Lieuwesdr Scheltinga 1619–1653 1653 Residence Lieuwe Lieuwes van Scheltinga lived in Buitenpost, Friesland, Netherlands, in 1653. ca. 1653-1670 Resident of Scheltinga State. Deze State stond in Buitenpost, gemeente Achtkarspelen, aan de Voorstraat tegenover het huis met nummer 39. Abt. 1653 • Buitenpost, Achtarspelen, Friesland, Netherlands 1654 Marriage Lieuwe Lieuwes van Scheltinga married Wisckje Cornelisdr Kinnema in Stiens, Friesland, Netherlands, on June 4, 1654, when he was 21 years old. 4 Jun 1654 • Stiens, Leeuwarderadeel, Friesland, Netherlands Wisckje Cornelisdr Kinnema 1633–1668 1655 Birth of son His son Lieuwe Lieuwes (Livius) was born in February 1655 in Buitenpost, Friesland, Netherlands. Feb 1655 • Buitenpost, Achtkarspelen, Friesland, Netherlands Lieuwe Lieuwes (Livius) van Scheltinga Kapitein 1655–1699 1656 Birth of son His son Martinus Lieuwes was born on July 27, 1656, in Buitenpost, Friesland, Netherlands. 27 Jul 1656 • Buitenpost, Achtkarspelen, Friesland, Netherlands Martinus Lieuwes van Scheltinga 1656–1726 1657 Death of sister His sister Cunira Lieuwesdr died on June 8, 1657, in Leeuwarden, Friesland, Netherlands, when Lieuwe Lieuwes was 24 years old. 8 Jun 1657 • Leeuwarden, Leeuwarden, Friesland, Netherlands Cunira Lieuwesdr de Blocq van Scheltinga 1630–1657 1661 Birth of daughter His daughter Eritia Lieuwesdr was born on December 22, 1661, in Buitenpost, Friesland, Netherlands. 22 Dec 1661 • Buitenpost, Achtkarspelen, Friesland, Netherlands Eritia Lieuwesdr Scheltinga 1661–1697 1665 Birth of daughter His daughter Anna Lieuwesdr was born on March 6, 1665, in Buitenpost, Friesland, Netherlands. 6 Mar 1665 • Buitenpost, Achtkarspelen, Friesland, Netherlands Anna Lieuwesdr van Scheltinga 1665–1729 1666 Death of brother His brother Dirk Lieuwes (Theodorus) died on March 14, 1666, in Coevorden, Drenthe, Netherlands, when Lieuwe Lieuwes was 33 years old. 14 Mar 1666 • Coevorden, Drenthe, Netherlands Dirk Lieuwes (Theodorus) van Scheltinga 1625–1666 1666 Death of mother His mother Anna Dani๋ldr passed away on July 16, 1666, in Leeuwarden, Friesland, Netherlands, at the age of 73. 16 Jul 1666 • Leeuwarden, Friesland, Netherlands Anna Dani๋ldr de Blocq 1593–1666 1668 Birth of daughter His daughter Romelia Lieuwesdr was born on February 16, 1668, in Buitenpost, Friesland, Netherlands. 16 Feb 1668 • Buitenpost, Achtarspelen, Friesland, Netherlands Romelia Lieuwesdr van Scheltinga 1668–1702 1668 Death of wife His wife Wisckje Cornelisdr passed away on October 9, 1668, in Buitenpost, Friesland, Netherlands, at the age of 35. They had been married 14 years. 9 Oct 1668 • Buitenpost, Achtkarspelen, Friesland, Netherlands Wisckje Cornelisdr Kinnema 1633–1668 1670 Death Lieuwe Lieuwes van Scheltinga died on June 16, 1670, in Buitenpost, Friesland, Netherlands, when he was 37 years old. https://html.binnenbuitenpost.nl/buitenpost/geschiedenis/states.html 16 Jun 1670 • Buitenpost, Achtkarspelen, Friesland, Netherlands Scheltingastate De bebouwing van de Bakkershoeke heeft door de eeuwen heen een bijzonder karakter gehad. Dat is niet verwonderlijk, want het was en is nog steeds een zeer markant punt in het dorp. Opmerkelijk is dat de bebouwing op dit door het immer groeiende verkeer steeds lastiger wordend kruispunt ondanks de dreiging van afbraak nog redelijk intact is gebleven. Alleen de laatste tijd treden vormen van modernisering op die veel oudere Buitenposters waarschijnlijk betreuren, maar die vaak onvermijdelijk zijn bij functieverandering. Zo staat op de westelijke hoek van de Voorstraat en Kuipersweg nu een vrij modern gebouw, dat tot voor enkele jaren in gebruik was bij notaris Veerman. Voor veel Buitenposters is dit nog de plek waar lange tijd de Bondsspaarbank stond, maar daarvoor stond hier het huis van de bekendste familie van ons dorp in de 19e eeuw, de familie Kuipers. Een toepasselijke plek, want vroeger stond in deze omgeving de Scheltingastate, omringd door door een gracht. Lieuwe (of Livius) van Scheltinga was van 1653-1670 grietman van Achtkarspelen. Van der Aa meldt in zijn Aardrijkskundig Woordenboek over hem: "SCHELTINGA (Livius van) zoon van Livius van Scheltinga, Secretaris van de Staten van Friesland en Curator van de Academie te Franeker, en van Anna de Blocq, werd in 1632 geboren. Den 5 Maart 1653 werd hij Grietman van Achtkarspelen, en nam nog in hetzelfde jaar zitting in de Staten van Friesland. In 1657 werd hij uit deze met nog zeven andere leden gecommitteerd tot het opmaken van eene Instructie voor de Curatoren der Akademie. Hij huwde Wiskjen, dochter van den Raadsheer Cornelis Kinnema en Romkjen Fockens. Zij overleed 9 October 1668, hij 16 Junij 1670". Over Scheltingastate en de Scheltinga's is verder weinig bekend. Wel weten we dat een telg van het geslacht, te weten Leonardus Epeus van Scheltinga in 1787 eigenaar werd van de buitenplaats Oosterburen in Augustinusga, waar hij zich in 1795 met zijn gezin vestigde. De naam van de Scheltinga's leeft voort in de straatnaam Scheltingastraat. Ik ben op zoek naar informatie over deze State.
Bewoners Mij zijn geen namen van bewoners bekend.
Huidige doeleinden Er is niets meer terug te vinden van deze State. Op het terrein staat nu een winkelcentrum.
Opengesteld n.v.t.
Foto's Kaartje met de States in Buitenpost 1718 Kaartje met de States in Buitenpost 1844
Verantwoording Tekst:
C.W. Braaksma
Bronnen
A.J. van der Aa, Aaardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden, 14 delen, 1837 - 1851
website Binnen Buitenpost
Afb. 1: herkomst onbekend Afb. 2: Hisgis kaartlaag "atlassen fryslan", kaart Schotanus"
Afb. 3: W. Eekhoff, "Nieuwe Atlas Provincie Friesland"