Scheltinga State te Minnertsga

Ligging De Scheltinga State stond te Minnertsga, gemeente Waadhoeke.
Ontstaan Deze stins of State zou al in de 13e eeuw hebben kunnen bestaan.
Geschiedenis In de 13e eeuw komen we twee broers tegen die abten zijn van het klooster Mariengaarde: Theodoricus (1259-1275) en Walte (1280-1306), die volgens Sibrandus Leo zouden stammen uit de viri nobiles de Sceltinga ... in Minnertsgae.
Verder komen we in 1456 een lid tegen uit deze familie, als Gerland Hermana (geboren Ockinga) aan Hummo Scheltinga, de zoon van Mennard, een geldbedrag nalaat.
De familie Scheltinga van Minnertsga komen we in de genealogische handschriften en wapenboeken uit de 16e eeuw veelvuldig tegen, hoewel de familieverhoudingen duister blijven.

In het begin van de 16e eeuw komen een Schelting steede (1616) en Scheltinga State (1650) tegen, die in bezit is van een eigenerfde familie Scheltinga te Minnertsga. De stamvader is een Minne NN, die mogelijk getrouwd was met een dochter van Hessel Aysma uit Beetgum en Tjal Fondens uit Jorwerd. Een zijtak van deze familie komen we in Hommerts tegen.
In de floreencohieren komen we de naam Scheltinga niet tegen. Volgens Winsemius heeft de State op een perceel aan de huidige Scheltingawei in het verlengde van de Hege Buorren gelegen.
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!