Sibetsma State te Ternaard

Ligging Sibetsma State lag ten noorden van Ternaard, gemeente Dongeradeel.

De huidige woning op Sibetsma State

Andere benaming Het Heechhiem
Ontstaan Het is niet bekend wanneer deze State ontstaan is.
Geschiedenis Direct ten zuiden van het erf van de plaets Sybersma (1698/1700) of Sibetsma geeft de kaart van 1718 een (stins)wier aan.
Herma M. van den Berg schreef in "De monumenten van geschiedenis en kunst, Noordelijk Oostergo, De Dongeradelen" rond 1980: Ten slotte tekent Halbertsma nog twee Stinswieren in Ternaard, één aan de zeedijk op het terrein van het 'Heechhiem' en één terzijde van het dorp, een terrein op de kaart van Schotanus-Halma Helbada geheten.
Bewoners Er zijn geen namen van bewoners bekend.
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's Kaartje van de States rond Ternaard uit 1716
Bronnen Tekst: Jan Leemburg
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
Herma M. van den Berg, De monumenten van geschiedenis en kunst, Noordelijk Oostergo, De Dongeradelen
Foto 1: Jan Leemburg, 25-04-2010
Afb. 1: archief Jan Leemburg