Siccama State te Augustinusga

Ligging Deze State stond in Augustinusga, gemeente Achtkarspelen.

Tekening van het huis door J. Stellingwerf uit ca 1722

Ontstaan De State wordt voor het eerst aan het eind van de 15e eeuw genoemd.
Geschiedenis De oudste bewoner van Siccama State vinden we in 1482 vermeld: Harco Siccama. Hij woonde eerder op Siccamahuis te Niehove in Groningerland, waar hij vrij zeker ook geboren is. Harco is mogelijk de bouwheer geweest van deze state, maar waarschijnlijker is het dat het een, onder een andere naam bestaande stins geweest is.

In 1511 wordt Atte Siccama op deze plek vermeld; mogelijk een zoon van Harco.
Daarna is tot omstreeks 1545 diens zoon Rytschke Attes Sickema, geboren rond 1480, eigenaar van de state. Ritske was hereboer, landeigenaar te Surhuizum in 1511 en in 1543 kerkvoogd te Surhuizum.

Zoon Wyt Ritskes Sijckema, geboren rond 1520 in Augustinusga, erfde de state rond 1545. Hij was landbouwer (hereboer) en bezat al in 1543 veen te Ophuis onder Surhuizum. Hij overleed in 1576 te Surhuizum.
Eelthye Wyts Syckema, geboren in 1550/1560 in Surhuisterveen erfde de state van zijn vader. Hij stierf voor 29 november 1621 te Doezum. Landeigenaar te Surhuizum 1598-1621. Heer van de Siccamastate te Augustinusga. Assessor, commissaris, rechter en volmacht.

Waarschijnlijk vererft de state daarna in de vrouwelijke lijn van de Siccama’s. Een eeuw later, in 1722 als Jacobus Stellingwerf een tekening van het huis maakt, vinden we hier Eelke van Haersma als eigenaar.
De state bestond nog in 1785, want de "Tegenwoordige Staat van Friesland" vermeldt: "op welke laatste plaats verscheiden Grietslieden uit het geslacht van Haersma hebben gewoond".

A. Lycklana à Nijeholt schrijft in 1884: "Te Augustinusga in die Grieteny vond men SiccamaState, dat voor ongeveer 25 jaren is gesloopt, welke State ik nog zeer goed heb gekend, en waar ik als jongen de mooije wapens van Siccama en v. Eysinga op de schoorsteenmantels zoo zeer bewonderde. Het frontespice met een trapgevel boven het middelste gedeelte van den voorgevel liet aan eene stichting van de 16e eeuw denken". (In: Jaarboekje van den Frieschen Adel in verband tot de Ridderschap van Friesland.)
Bewoners 1482 Harco Siccama
1511 Atte Siccama
- 1545 Ritske Attes Siccama
ca 1545 - 1576 Wyt(se) Ritskes Siccama
1576 - 1621 Eeltze Wytses Siccama
1722 Eelke van Haersma
Huidige doeleinden Van het huis is niets meer terug te vinden.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: Jan Leemburg
Voorouders van Hans en Carin Schripsema
"Tegenwoordige Staat van Friesland"
"Stads en Dorpskroniek van Friesland" van dr. Wumkes
Aantekeningen archief Jan Leemburg
A. Lycklama à Nijeholt, In: Jaarboekje van den Frieschen Adel in verband tot de Ridderschap van Friesland, 1885
Afb. 1: archief J. Leemburg