Siccama State bij Lions

Ligging Deze State stond ten oosten van de kerk in Lions, gemeente Leeuwarden.

Kaartje van rond Lions met de Siccama en Herema State aangegeven

Ontstaan We komen deze State voor het eerst rond 1600 tegen.
Geschiedenis Vanaf ongeveer 1600 komen we Saecke, Sytske en Yge Tjepckes van Siccama tegen als eigenaars van de Siccama State. Van Saecke is bekend, dat hij twee keer trouwde. Eerst met Romck van Mellinga en na haar overlijden met Feth van Hania. Saecke en zijn beide echtgenotes liggen begraven in de kerk van Lions.
Saecke Tjepckes en Feth van Hania die rond 1610 trouwen, laten bij hun huwelijk een eiken kast maken, met de wapens van hun ouders erop. Deze kast wordt in 2012 bij Christies geveild, maar op dat momen was nog niet bekend, wie de kast toebehoorden.
Waarschijnlijk na de dood van de twee broers en zus van Siccama vererft de State op een dochter van Saecke: Lucia Saeckesdr. van Siccama. Zij trouwt met Saecke Fockens, waarmee de State in het geslacht Fockens komt.
hoogstwaarschijnlijk woonden ze zelf niet meer op de State, maar werd deze bewoond door de boeren die het huurden.

Na de dood van Lucia en Saecke vereft de State op hun zoon Martinus, die met Anna van Kinnema trouwt. Haar komen we na 1675 tegen als eigenaresse van de State.
Bewoners ca 1600 - ca 1629 Saecke, Sytske en Yge Tjepckes van Siccama
voor 1640 - 1675 Lucia Saeckesdr. van Siccama, getrouwd met Saecke Fockens
Vermoedelijk bewoners in dezelfde periode:
De boeren die de boerderij huurden ook de bewoners
na 1675 Anna van Kinnema, weduwe van Martinus Saeckes Fockens
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's Huwelijkskast Grafsteen
Bronnen Tekst: C.W. Braaksma
D.J. van der Meer, Herema en Siccama state te Leons, In; Genealogysk Jierboekje, nr. 393, Genealogysk Wurkforbân fan de Fryske Akademy, Ljouwert, 1970, blz. 59-60
Blog van de heer A. Buwalda
Afb. 1 : Genelogysk Jierboekje, 1970, door D.J. van der Meer
Afb. 2: Archief van A. Buwalda
Afb. 3: Hessel de Walle