Sickamastins te Roodkerk

Ligging Deze stins stond bj Roodkerk, gemeente Dantumadeel.
Andere benaming Sickama op Weerburen, Roode Wier, Groot- en Kleyn Siccama
Ontstaan Deze stins wordt indirect voor het eerst in 1511 genoemd.
Geschiedenis Volgens de heer P.N. Noomen zou hier sprake zijn geweest van mogelijk drie stinsen, te weten de Sickamastins op Weerburen, de stins op de Roode Wier en de stins behorend bij Groot- en Klein Siccama. Zoalnd dit niet met zekerheid valt te zeggen, heb ik alleen een pagina voor de Sickamastins aangemaakt.

In 1511 komen we Sickama voor het eerst, wel indirect, voor de eerste keer tegen. Het goed wordt gepacht door Hetta Sickama, terwijl het eigendom is van de erfgenamen van Andries Sickama. Hetta Sickama is zelf eigenaar van twee boerderijen, te weten één sate onder Roodkerk, 21 pondemaat en negen koegras groot en één sate onder Roodkerk-Oudkerk van 23 pondemaat groot. Bovendien is vermeldenswaardig dat de erfgenamen van Andries Sickama (zijn kinderen, die wees geworden zijn) hadden ook land onder Oenkerk.
Op de kaart in het atlas van Schotanus uit 1718 wordt bij Sickama een stinswier aangegeven, terwijl in "De Tegenwoordige Staat" in 1786 gesproken wordt over de Weerburen: "alwaar weleer de state Siccama lag, doch van welke niets, behalven de Wier, overig is".

Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!