Sickinga State te Oosterwolde

Ligging Deze State stond in Oosterwolde, gemeente Oststellingwerf.
Andere benaming Sickinge
Ontstaan Het is mij niet bekend wanneer deze State werd gebouwd.
Geschiedenis Van der Aa schrijft het volgende over deze State:
SICKINGA of Sickinge, voormalige state, provincie Friesland, kwartier Zevenwouden, grietenij Stellingwerf-Oosteinde, arrondissement en 6 uur ten oosten van Heerenveen, kanton en 2 1/2 uur ten oostnoordoosten van Oldeberkoop, 20 minuten ten zuidoosten van Oosterwolde, waartoe zij behoorde.
Ter plaatse, waar zij gestaan heeft, ziet men thans hooiland. De daartoe behoord hebbende gronden, beslaande eene oppervlakte van 1 bunders, worden thans in eigendom bezeten door de erven van zuiden Bruinsma, woonachtig te Leeuwarden. Een dezer beide staten was het stamhuis van het geslacht van Sickinga, waartoe behoorde Idserd van Sickinga, Raad in den Hove van Friesland, die in 1575 overleed, na zich zeer verdienstelijk gemaakt te hebben door eene vrije taal te voeren tegen Caspar de Robles, die het Hof wilde gebruiken tot invordering van, voor de Friezen, zeer onaangename belastingen [zie over hem Scheltema. Staatkundig Nederland, dorp II, bl. 305].

Ik ben op zoek naar informatie over deze State.
Bewoners Mij zijn geen namen van bewoners bekend.
Huidige doeleinden Er is niets meer terug te vinden van deze State.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Verantwoording Tekst:
C.W. Braaksma
Bronnen
A.J. van der Aa, Aaardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden, 14 delen, 1837 - 1851