Sierckmahuis

Ligging De Sierckmastins stond in Leeuwarden op de hoek van de Grote Hoogstraat en de Eewal (nu Grote Hoogstraat 44).

Sierxmahuis in 1603 op de plattegrond van Leeuwarden getekend door J. Sems

Andere benaming Syerxmastins, Het Stadshuis van Amsterdam, Repelsteeltje
Ontstaan Deze stadsstins zou gebouwd zijn rond 1450.
Geschiedenis De Siercksma’s waren niet de eersten de besten. Zij maakten deel uit van het stadspatriciaat, genoten groot aanzien en hadden in de 15e en 16e eeuw hoge posities in de stedelijke regering en het Hof van Friesland. De Siercksma’s bezaten, naast de state te Deinum, ook een state net ten westen van de stad Leeuwarden op het Nieuwland aan de Hogedijk en nog een huis in de Begijnestraat.
In de roerige 14e en 15e eeuw met de steeds weer oplaaiende strijd tussen Schieringers en Vetkopers vonden veel edellieden het wijs om in de stad een versterkt huis te hebben. Dat was niet alleen handig in tijden van nood, maar ook in verband met het bestuurlijke werk in de stad. Volgens historicus Wopke Eekhoff stond het toenmalige raadhuis van de stad tot 1594 naast de Siercksmastins. Dat moet dan aan de overzijde van de Sierksmasteeg (1599 Syercxmasteeg) gestaan hebben, want de Siercksmastins stond helemaal vrij van de andere bebouwing. Het komt in oude stukken dikwijls als een aanzienlijk huis voor.

Begin zeventiende eeuw ging het stadsbestuur zich met het aanzien van de Eewal bemoeien. Kennelijk was men in het bezit geraakt van het Siercksmahuis, want het hoekperceel werd in 1619 verkocht aan de latere burgemeester Joris Gerritzoon Camp onder de bepaling dat een deel van het huis moest worden afgebroken voor het realiseren van nieuwbouw. Bij deze nieuwbouw werden in de kapconstructie delen van de eiken kap van het Siercksmahuis toegepast, een vorm van recycling die indertijd heel gewoon was.

Op de plattegrond van Leeuwarden die in 1603 getekend is door Johannes Sems zien we een forse zaalstins van drie verdiepingen hoog met daarboven een zadeldak.
Helemaal achter in de hof staat nog een huis van de Siercksma’s aan de Minnemastraat. Het huidige pand op de hoek van de Minnemastraat en de Eewal is overduidelijk ouder dan de naastgelegen panden die omstreeks 1619 zijn gebouwd. Het huis dat Sems heeft getekend bestaat dus nog.
Van het hoekpand op de plaats van het Siercksmahuis is vrij recent het dak en de door de bonte knaagkever aangevreten eiken kap gerestaureerd. Door de verandering van kleurstelling heeft het pand een metamorfose ondergaan. Daarbij is het geel gesausde metselwerk overgeschilderd in een baksteenrode kleur en het houtwerk in roomwit. Door deze kleurstelling is het pand prominent aanwezig op deze straathoek.
Bewoners 15e en 16e eeuw fam. Siercksma met o.a.
in 1456 Doedo Surkisma, schepen en
in 1527 Tepke Allerts Sierxma, burgemeester en voogd van het weeshuis
1619 Joris Gerritsz. Camp
Huidige doeleinden In het huis is nu een koffieshop gevestigd.
Opengesteld Alleen de koffieshop is tijdens de openingstijden toegankelijk.
Foto's Koffieshop Alle huizen tussen Grote Hoogstraat en Minnemastraat staan in de 
	voormalige hof van Siercksmastins Het hoekhuis omstreeks 1905
Bronnen Tekst: Jan Leemburg
"700 jaar bouwen in Leeuwarden" door Foppe Valk (Leeuwarder Courant)
"Geschiedkundige beschrijving van Leeuwarden" door W. Eekhoff, 1846
Afb. 1: archief van J. Leemburg
Foto’s 1 en 2: Jan Leemburg 17 november 2005
Foto 3: collectie prentbriefkaarten Tresoar