Signet State te Holwerd

Ligging Deze State stond in Holwerd, gemeente Noardeast-Fryslân.
Andere benaming Signeda
Ontstaan Het is mij niet bekend wanneer deze State werd gebouwd.
Geschiedenis Van der Aa schrijft het volgende over deze State:
SIGNEDA, voormalige state, provincie Friesland, kwartier Oostergoo, grietenij West-Dongeradeel, arrondissement, en 4 uur ten noordoosten van Leeuwarden, kanton en 5 minuten ten westen van Holwerd, waartoe zij behoorde.
Ter plaatse, waar het gestaan heeft, ziet men thans een boerenhuis. De daartoe behoord hebbende gronden, beslaande eene oppervlakte van 30 bunders, worden in eigendom bezeten door de Wed. A.G. de Boer, woonachtig te Holwerd.

Ook P.N. Noomen noemt dit huis onder de naam 'Signaeda'. Dit goed grensde aan Hania en het lijkt erop dat rond 1708 ook het land en het hornleger bij Hania werd gebruikt. Rond 1620 luidt de omschrijving: 'een voorhuys staande op een kelder' en in 1623 een 'hoff, singel en porte'.
In 1664 geldt het nog als edele state.

Ik ben op zoek naar informatie over deze State.
Bewoners Mij zijn geen namen van bewoners bekend.
Huidige doeleinden Er is niets meer terug te vinden van deze State.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Verantwoording Tekst:
C.W. Braaksma
Bronnen
A.J. van der Aa, Aaardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden, 14 delen, 1837 - 1851 P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, Verloren, 2009
De website hisgis