Sinaeda State te Holwerd

Ligging Deze state lag ten zuidoosten van Hania en Jaarsma bij de Holwerdervaart onder Holwerd, gemeente Dongeradeel.

Het grote agrarische bedrijf op de plaats van Sinaeda d.d. 25-04-2010

Ontstaan Over het ontstaan van de state is nog niets bekend.
Geschiedenis Nogal achteraan in de opgave van goederen in het Register van 1511 staat Bennert Synaeden met achttien pondemaat buitendijks en 40 pondemaat binnendijks land, die hij in gemeenschap met twee Heemstra's en een derde eigenaar bezit. Omstreeks 1620 wordt het goed gebruikt door een meier en de woning wordt gekenschetst als een 'voorhuys staande op een kelder'. In 1623 komen daar nog bij een 'singel en porte'. In 1640 was Signaeda eigendom en woonhuis van juffer Frouck van Popma (van Wergea), weduwe van Aeltze Sipckez Jaersma van Holwerd.

Schotanus geeft in 1664 nog een edele state, maar voor 1700 was het hornleger geruimd. Het komt dan ook niet meer voor op de Schotanus-Halma-kaart van 1718. Dat komt doordat rond 1708 het land en het hornleger van Signaeda is samengevoegd met de landerijen van Hania State.

Op ongeveer de plaats waar de state heeft gestaan is later weer een boerderij gebouwd.
Bewoners 1511 Bennert Synaeden
1640 Frouck van Popma
Huidige doeleinden Op het voormalige stinsterrein staat een modern akkerbouwbedrijf.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: Jan Leemburg
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
Herma M. van den Berg, De monumenten van geschiedenis en kunst, Noordelijk Oostergo, De Dongeradelen
De website hisgis
Foto 1: Jan Leemburg