Sixma State te Garyp

Ligging Deze State stond in Garyp, gemeente Tytsjerksteradiel.
Ontstaan Het is mij niet bekend wanneer deze State werd gebouwd. Mogelijk berust deze State op fictie, evenals 13 andere stinsen/Staten rond Garyp: Solckema stins of Hoog stins, Schroetsma stins, Galckehiem bij Sigerswoude, Stockwier, Douma, Wiarda, Galama, Kinnema, Albada, Amama, Voocklama, Oude stins te Garyp, Galkehiem of Binnenrust.
Geschiedenis Van der Aa schrijft het volgende over deze State:
SIXMA, voormalige state, provincie Friesland, kwartier Oostergoo, grietenij Tietjerksteradeel, arrondissement en 3 uur ten zuidoosten van Leeuwarden, kanton en 1 uur ten zuidwesten van Bergum, 1/4 uur ten noordwesten van†Garijp, waartoe zij behoord had.
Deze state was reeds in het jaar 1622 weggebroken. Een der beide voorgaande staten was het stamhuis van het adellijke geslacht Sixma, waarvan onder anderen afstamde de bekwame Staatsman Tjalling Aedo Hessel Roorda van Sixma, Burgemeester van Staveren, die, in het midden der vorige eeuw, de voornaamste staatsambten en commissiŽn met lof van wijsheid bekleedde en in 1776 als Lid van de Vergadering der Staten Generaal overleed; terwijl hij ook als Curator van de Akademie te Franeker zich had beroemd gemaakt door et bevorderen van geleerdheid en gematigsheid in Godgeleerde zaken. Men zie verder over hem Mr. J. Scheltema, Staatkundig Nederland, deel II, bl. 311.

Ik ben op zoek naar informatie over deze State.
Bewoners Mij zijn geen namen van bewoners bekend.
Huidige doeleinden Er is niets meer terug te vinden van deze State.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Verantwoording Tekst:
C.W. Braaksma
Bronnen
A.J. van der Aa, Aaardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden, 14 delen, 1837 - 1851