Sixma State te Huizum

Ligging Sixma State stond bij Huizum, gemeente Leeuwarden, op de hoek van de Huizumerlaan en de Schrans.

Tekening door onbekende kunstenaar rond 1750

Ontstaan Het is mij onbekend wanneer deze state gebouwd is.
Geschiedenis In 1467 wordt een zekere Piba Jella Sijckma in kerkelijke stukken van Huizum genoemd omdat hij land verkocht aan ene Schelte van Miedum. Of hij al op Sixma State woonde is niet helemaal zeker, maar wel aannemelijk.
Uit 1717 dateert een beschrijving van de state waar ondermeer in staat: “Een voorhuys met een glase kasje, een kamer in de hovinge uitziende met twee bedsteden en porseleijn kast, blauwe en witte vloer, etc., etc.” In het huis waren een “turfsolder”, een “kleersolder”, een bierkerlder, een stal voor 24 paarden, nog een stal voor 6 paarden en een stal voor 10 koeien. Sixma State wordt in die beschrijving een “gerechtigheid” genoemd met een hof met linde- en notenbomen, een bloementuin, wandelbosjes, vijvers en “opgaande vruchtbomen”.

Toen jhr. Bartel Tjalling Douma van Sixma, de laatste mannelijke afstammeling van dit geslacht in 1809 stierf zag de state er nog net zo uit als in 1717. Na zijn dood werd de state een aantal keren verkocht, onder anderen aan jhr. mr. Hendrik Trip die in 1877 trouwde met Adriana Bernhardina van Borssum Waalkes. Hun zoon Jan werd hier in 1878 geboren. Zij waren de laatste bewoners van de state, want die werd in april 1883 gesloopt.
Bewoners 1467 waarschijnlijk Piba Jella Sijckma
tot 1809 jhr. Bartel Tjalling Douma van Sixma
1877-1882 jhr. mr. Hendrik Trip
Huidige doeleinden Er is niets van de state terug te vinden.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: Jan Leemburg
“Ljouwerteradiel” door dr. G. Abma
“Parenteel van Gerrijt van Belcum” door Jan Leemburg
Afb. 1: Archief van J. Leemburg