<html> <head> <meta http-equiv="Content-Language" content="en-us"> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"> <meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 4.0"> <meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document"> <title>De Sixma State te Tzummarum</title> <STYLE type="text/css"> <!-- .hilite {color:#FFFFFF;} font {font-family: Verdana} A {color: 004573} A:visited {color: 004573} BODY { scrollbar-arrow-color: #000000; scrollbar-base-color: #F2FBD7; scrollbar-face-color: #F2FBD7; scrollbar-track-color: #F2FBD7 } a:v:hover { color: #0000ff; text-decoration: underline } #info {font-family : verdana; font-size : 10pt } #H { font-family: verdana; font-size : 10pt; color: #CC70FF; font-weight: bold } --> </STYLE> <SCRIPT LANGUAGE="JAVASCRIPT" TYPE="TEXT/JAVASCRIPT"> <!-- function newWindow (bookgif) { bookWindow = window.open(bookgif, "bookwin", "width=600,height=480") bookWindow.focus() } //--> </SCRIPT> </head> <body bgproperties="fixed" bgcolor="#F2FBD7"> <br> <h1>Sixma State te Tzummarum</h1> <p><img border="0" src="images/paarselijn.gif" width="695" height="15"></p> <TABLE WIDTH=700 BORDER=0 CELLPADDING=0 CELLSPACING=0 height="83"> <TR VALIGN="TOP"> <TD VALIGN=TOP WIDTH=160 height="21" id="H"> Ligging </TD> <TD WIDTH=540 id="info"> Het stateterrein ligt op het huidige adres Swaerderwei 22 te Tzummarum, gemeente Franekeradeel.<br> <br> <center> <a href="javascript:newWindow('fotos3/Tzummarum1_OverzichtStates.htm')"> <img src="fotos3/Tzummarum1_OverzichtStates.jpg" alt="Overzicht van states rond Tzummarum" height=300></a><br> <br> </center> </TD> </TR> <TR VALIGN="TOP"> <TD VALIGN=TOP WIDTH=160 height="21" id="H"> Andere benaming </TD> <TD WIDTH=540 height="17" id="info"> Groot Tania </TD> </TR> <TR VALIGN="TOP"> <TD VALIGN=TOP WIDTH=160 height="21" id="H"> Ontstaan </TD> <TD WIDTH=540 height="17" id="info"> Over het ontstaan van de state is niets bekend. </TD> </TR> <TR VALIGN="TOP"> <TD VALIGN=TOP WIDTH=160 height="21" id="H"> Geschiedenis </TD> <TD WIDTH=540 height="21" id="info"> Over de historie van Sixma State is in de annalen van Tzummarum helaas maar weinig terug te vinden. Noomen vermeldt Sixma in het geheel niet en Algra wijdt er in De historie gaat door het eigen dorp slechts n regel aan tussen de enkele regels die hij schrijft over Sytzama State: Iets oostelijker (dan Sytzama JL), ten zuiden van de vaart, lag Sixma, thans ook een boerderij, bewoond door de heer W. Hogerhuis. <br> Het is ook de vraag of Sixma een echte state is geweest. Deze naam wordt vermeld op een kaart uit 1864 en zou teruggrijpen op een eigenaar in de 16e eeuw, maar volgens het stemkohier van 1698 is de naam van dit goed Groot Tania . Voor die tijd was het inderdaad grt want volgens het floreenkohier van 1700 was de oppervlakte maar liefst 134 pondemaat (bijna 50 ha.) waarvoor majoor Johan van Idsinga ieder jaar de vorstelijke som van 36 goudgulden floreenrente (onroerende zaak belasting) mocht neertellen. Een arbeider mocht willen dat hij zoveel per jaar aan loon uitbetaald kreeg& Het goed moet een representatieve uitstraling hebben gehad, want ondanks dat het 7.5 pondemaat kleiner was dan Syttinga State moest er bijna 4 goudgulden mr belasting voor betaald worden. Meestal had dat te maken met het formaat en de luxe van het huis. Jammer dat dit niet met afbeeldingen uit die tijd aangetoond kan worden.<br> <br> In 1640 stond dit goed op naam van Tamme Borryts com sociis die de boerderij verpachtten aan Nanne Cornelis. Het stemkohier van 1698 vermeldt De heer Sako van Idsinga beide erfgenamen als eigenaren terwijl Jarich Gerrits gebruiker was. Vrijwel zeker was dit de Saco van Idsinga die omstreeks 1665 Ontvanger-generaal van de Admiraliteit van Friesland te Harlingen werd en daarnaast op 12 April 1679 ook Raadslid aan het Hof van Friesland. Vorstelijk betaalde functies waarvan een verstandig man enkele appeltjes voor de dorst zoals het onderhavige Groot Tania/Sixma kon kopen.<br> Saco stierf blijkbaar kinderloos, want in 1700 staat majoor Jan en in 1728 brigadier Johan van Idsinga vermeld als eigenaar. Beide vermeldingen betreffen dezelfde in 1670 geboren en in 1730 overleden Johannes van Idsinga, een oomzegger van Saco, zoon van diens broer dr. Harmanus van Idsinga.<br> Volgens het kadaster was het goed in 1832 eigendom van Wietse Sibbles Bruinsma, landbouwer te Tzummarum, die blijkbaar in goeden doen was omdat hij toen ook te boek stond als eigenaar van Harkema State te Tzummarum.<br> Swart en Vogel vermelden verder nog achtereenvolgens als bewoners: Willem Koning, Jan Hayma, Willem Hoogerhuis, Romke de Haan, Klaas de Haan en Fam. Henk de Haan<br> <br> In oktober 1915 werd door notaris G.D.Boswijk te Sexbierum publiek verkocht:<br> De Boerenhuizinge met boomgaard en erf, genaamd Sixma State , gelegen ten zuiden van en aan de grindweg, kadastraal bekend onder nummer 1635, huis, schuur en erf, groot 31 are 50 centiare, benevens de strook grond (reed en yester) met hok gelegen tusschen de opvaart en het volgende perceel (kad. No.1634), zijnde een noordelijk gedeelte, groot ongeveer 13 are, van het perceel, kadastraal bekend onder no.1633, en het gedeelte der naastgelegen opvaart, noordwaarts loopende tot de Minnertsgaaster vaart, kadastraal bekend onder nummer 440, opvaart groot 15 are 30 centiare.<br> De Huizinge bestaat in ruime, nette voorhuizinge, 2 kamers, slaapkamertje, gang en provisiekelder, middelkamer, voorhuis, ruime melkkelder, gang, zolders, wagenhuis, stalling voor 22 stuks hoornvee en 8 paarden en een schuur 4 vakken en dorschhuis en is voorzien van bliksemafleiders.<br> <br> Op de kaart van Eekhof ca. 1850 is iets ten oosten van Sixma State nog de terp Sixmaterp a angegeven. Na 1861 is tussen de huidige boerderij en deze hoogte de weg van Tzummarum naar Minnertsga aangelegd, waardoor de oorspronkelijke terreingesteldheid gedeeltelijk is verdwenen. Na bovenstaande verkoop is (het restant van) de terp afgegraven en in 1917 is het terrein in verschillende kavels verkocht. Door de latere lintbebouwing vanuit de bebouwde kom van Tzummarum is er niets meer van de oude situatie terug te vinden.<br> <br> Rond 1995 was de schuur van deze boerderij in gebruik bij Aannemersbedrijf Fongers B.V. te Tzummarum.<br> <br> </TD> </TR> <TR VALIGN="TOP"> <TD VALIGN=TOP WIDTH=160 height="21" id="H"> Bewoners </TD> <TD WIDTH=540 height="21" id="info"> 1640 Tamme Borryts com sociis eig., Nanne Cornelis gebr.<br> 1698 erven Saco van Idsinga eig., gebr. Jarich Gerrits<br> 1700 De hr. maj. Jan van Idsinga eig., Jarich Gerrits gebr.<br> 1728 Brigadier Johan van Idsinga eig., Riemer Gerbens gebr.<br> 1832 Wietse Sibbles Bruinsma<br> Willem Koning<br> Jan Hayma<br> Willem Hoogerhuis<br> Romke de Haan<br> Fam. Klaas de Haan<br> Fam. Henk de Haan<br> <br> </TD> </TR> <TR VALIGN="TOP"> <TD VALIGN=TOP WIDTH=160 height="21" id="H"> Huidige doeleinden </TD> <TD WIDTH=540 height="21" id="info"> Op het terrein staat een voormalige boerderij. </TD> </TR> <TR VALIGN="TOP"> <TD VALIGN=TOP WIDTH=160 height="21" id="H"> Opengesteld </TD> <TD WIDTH=540 height="21" id="info"> n.v.t. </TD> </TR> <TR VALIGN="TOP"> <TD VALIGN=TOP WIDTH=160 height="21" id="H"> Foto's </TD> <TD WIDTH=540 height="21" id="info"> <a href="javascript:newWindow('fotos3/SixmaStateTzummarum1_198202.htm')"> <img src="fotos3/SixmaStateTzummarum1_198202.jpg" alt="Sixma State in februari 1982" height=80></a> <a href="javascript:newWindow('fotos3/SixmaStateTzummarum2_20050310.htm')"> <img src="fotos3/SixmaStateTzummarum2_20050310.jpg" alt="De boerderij Sixma State op 10 maart 2005" height=80></a> </TD> </TR> <TR VALIGN="TOP"> <TD VALIGN=TOP WIDTH=160 height="21" id="H"> Bronnen </TD> <TD WIDTH=540 height="21" id="info"> Tekst: De boerepleatsen en gerniershuzen t it lde Barradiel , K. Swart en G. Vogel, particuliere uitgave 1996<br> Kadastrale- en prekadastrale atlas, dl 1, Barradiel en Harns , H. Mol en P.N. Noomen e.a., Fryske Akademy, Ljouwert 1988<br> De historie gaat door het eigen dorp , dl. III, A. Algra, Uitg. Friesch Dagblad, Leeuwarden, zonder jaartal<br> <a href="http://www.oudtzummarum.nl" target="new">Oud Tzummarum</a><br> Foto 1: Google Earth<br> Foto s 2 en 3: Jan Leemburg </TD> </TR> </TABLE> </body> </html>