Sjoerda State

Ligging Deze State stond aan het Oosteinde bij Giekerk, gemeente Tytsjerksteradiel.

Kaartje met alle Stinsen rond Giekerk

Ontstaan De oudste vermelding van het huis dateert uit 1511.
Geschiedenis Wanneer dit huis gebouwd werd is niet bekend, maar de bouw moet al voor 1511 plaats gevonden hebben, want in dat jaar was Lieuwe Sjoerda eigenaar van de state. Na hem hebben waarschijnlijk zijn zoon Sicke Lieuwes Sjoerda en zijn kleinzoon Benne Sickes Sjoerda de state in eigendom gehad. Benne Sickes was getrouwd met Jent Rintses Ytsma.
In 1640 was de state van Sytske Bennes Sjoerda. Zij was getrouwd met Jhr. mr. Tinco van Andringha, grietman van Utingeradeel. Zelf woonden ze in Akkrum en ze verhuurden de state aan Ate Copsma.
In 1660 wordt Ina van Andringha vermeld, getrouwd met dr. Hartesius Jepema, raadsheer aan het Hof van Friesland. Hartesius overlijdt in 1666 en Ina volgt hem nog geen jaar later op 31 januari 1667.

Wie dan de state in eigendom krijgt is niet bekend, maar in 1698 is dr. Suffridus (Sjoerd) Eelcoma eigenaar van de state.
In 1748 vinden we Arnoldus Gerardus Ernthuys vermeld op dit buitengoed en twintig jaar later T. Sijlstra. In 1798 is het eigendom van Clara Maria Sijlstra, dochter van de vorige eigenaar. Zij was getrouwd met de architect Abraham Anastasius Bruinsma.

Sjoerda state wordt bij verschillende gelegenheden als volgt vermeld: "een Slot met deszelfs lange laan van stamboomen en grooten Boerenplaats van wel 140 pondematen lands, aan de weg van Giekerk naar Oenkerk" en "Buitenverblijf met bos, weiland, plaisierlaan, huis en erf, tuin, boomgaard, water tot vermaak en een plaisierbos met boerderij".
Het slot was "uit het water opgehaald" en een lange laan liep vandaar naar Giekerk en kwam uit op de tegenwoordige Rinia van Nautawei waar nu perceel nummer 80 staat. In het begin van de vorige eeuw moeten er nog twee zuilen met leeuwen aan de ingang van de laan hebben gestaan.

Volgens de "Stads en Dorpskroniek van Friesland" van dr. G.A. Wumkes werden in juli 1795 op Sjoerda State 75 eiken verkocht en op 16 maart 1802 een partij essenstammen. Op 30 december 1850 werd de "buitenplaats Sjoerda-state te Giekerk met 80 bunder greide, bouw en bosgrond" verkocht. De weduwe P.S. Westra was toen de (laatste) bewoner van de state.

Waarschijnlijk is Sjoerda State kort na deze verkoop gesloopt. Nu herinnert niets meer aan zijn eerdere aanwezigheid. Geen contouren van grachten, singels of muurresten. Niets. Alleen in de achtergevel van de boerderij van de heer J. Luinstra aan de Nieuwe Straatweg zat in de vorige eeuw nog een steen met het opschrift "G.J. Eelcoma, 26 Mei 1682".
Mogelijk was dit een kind van dr. Suffridus Eelcoma die de eerste steen mocht leggen van de nieuwe boerderij.

Na de afbraak werd op deze plaats een boerderij gebouwd, die na een brand vervangen werd door de huidige woonboerderij.
Bewoners 1511 Lieuwe Sjoerda
Sicke Lieuwes Sjoerda (?)
Benne Sickes Sjoerda (?)
1640 Sytske Bennes Sjoerda
rond 1660 Ina van Andringha
1698 dr. Suffridus Eelcoma
1748 Arnoldus Gerardus Ernthuys
1768 T. Sijlstra
1798 Clara Maria Sijlstra
1850 wed. P.S. Westra
Huidige doeleinden Op de plaats van deze State bevindt zich nu een boerderij.
Opengesteld Deze boerderij is niet toegankelijk.
Foto's
Bronnen Tekst: Jan van der Zwaag en Jan Leemburg
"Stads- en Dorpskroniek van Friesland" van dr. G.A. Wumkes
Archief J. Leemburg
Afb. 1: Jan van der Zwaag