Spycker te Hemelum

Ligging Deze stins stond bij Hemelum, gemeente Súdwest-Fryslân.

Positie van De Spycker via Google Maps

Ontstaan Deze stins wordt in 1443 genoemd.
Andere benaming castrum Spiker (Staverense kloosterkroniek Proeliarius)
Geschiedenis Deze stins vormde onderdeel van het kloostercomplex in Hemelum. Het was een sterke stins, die omgeven werd door een bolwerk. De Vetkopers belegerden De Spycker in 1443, namen deze in en brandden het dorp Hemelum plat. Onder de belegers bevond zich Gaele (Galama) uit Koudum.
Vervolgens werd er door de Schieringers Bocke Harinxma uit Sneek, Rommert Gabbinga en diens zoon Syds, en Epe Tetis Hettinga uit de Hommerts een tegenactie ondernomen en de Hemelumer kloosterstins werd ontzet. Daarbij verwoestten ze Noordwolde en het Galamahuis (te Oldega-Noordwolde).
Zo'n veertig jaar later werd "het sterck huys, geheten die Spycker" weer belegerd door Vetkopers: een jongere Harinxma's uit Sneek, Pieter en weer een Bocke. Dit gebeurde doordat Heer Agge, abt van Staveren en Hemelum, in conflict kwam et de zonen van Gale Galama.
Helaas werd de Spycker nog in de tijd dat het klooster bestond, afgebroken.

Volgens P.N. Noomen was de plaats van De Spycker nog steeds aanwijsbaar. In 1996 al werd het terrein bedreigd door de aanleg van een rondweg. Inmiddels is deze rondweg, na het uitvoeren van archeologisch onderzoek, aangelegd.
Tijdens dit onderzoek werd er echter niets van De Spycker teruggevonden. Wel werden restanten van een kloosterboerderij gevonden en twee gouden Franse munten.
Bewoners
Huidige doeleinden De plaats waar de stins gestaan heeft is nog steeds aanwijsbaar. (Waarschijnlijk niet meer door de aanleg van een rondweg.)
Opengesteld n.v.t.
Foto's Positie op oude kaart Informatie over De Spycker Luchtfoto van opgraving kooosterterrein
Veranwoording Tekst:
C.W. Braaksma
Bronnen:
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: Hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!