Stapertstins te Wommels

Ligging De Stapertstins stond te Wommels, gemeente Súdwest-Fryslân.
Ontstaan De familie die deze stins bewoonde wordt voor het eerst genoemd in 1547. De stins zal eerder zijn gebouwd.
Geschiedenis In de 16e eeuw komen we dr Sipcke Stapert onder zijn verlatiniseerde naam Cyprianus Vomelius, tegen, die assessor in het Rijkskamergerecht in Spiers is. Wegens zijn verdienstenwordt hij in 1547 en 1569 in de Rijksadelstand werd verheven. Sipcke is één van de leden uit de eigenerfde familie Stapert, die op deze State of stins woonden.
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Verantwoording Tekst:
C.W. Braaksma
Bronnen:
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Noomen: Hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!