stins te Inhimren bij Raerd

Ligging Deze stins stond in de buurschap Inhimren aan de huidige zuidoostrand van de dorpskom van Raerd, gemeente Súdwest-Fryslân.

De bebouwing op het terrein op 7 mei 2011

Ontstaan De stins zou vóór 1400 gebouwd zijn.
Geschiedenis Bij Inhemren, vlak ten zuiden van het dorp, wordt in 1718 en in 1850 een stinswier aangegeven. Dat hier een stins heeft gestaan komt overeen met de vermelding door Jancko Douwama aan het begin van de 16de eeuw dat hier een schoen huis was, ende oock wal genoech starck; een van de zusters van oude Onne van der Cappelle, de stamvader van de Oenema's was daar ingetrouwd. Het huis zou door Albrecht van Beieren rond 1400 zijn ingenomen. Upcke van Burmania vermeldt in zijn grote genealogische handschrift dat in het begin van de 15de eeuw Hapke in Hem trouwde met Epe NN; hun dochter Iouk zou Inhemren door haar huwelijk met Ulke Douma aan de Douwema's hebben gebracht. Hun zoon Sicke noemde zich zowel Douma als Inhem(st)ra.

Bewoners begin 15de eeuw Hapke in Hem
dochter Iouk trouwde met Ulke Douma
Sicke Douma / Inhem(st)ra

Huidige doeleinden Van stins en stinswier is niets meer terug te vinden.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: met toestemming van auteur P.N. Noomen overgenomen van www.hisgis.nl, tab "kaartlagen", keuze "Stinzen Fryslân". Die tekst is tevens gepubliceerd in "De Stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners", P.N. Noomen, Uitgeverij Verloren, Hilversum, 2009
Foto 1: de heer J. Leemburg