Stins te Bollingwier onder Oosternijkerk

Ligging De buurschap Bollingwier ligt ten westen van Oosternijkerk, gemeente Dongeradeel.
Ontstaan Het ontstaan van de stins is niet bekend.
Geschiedenis Naast een boerderij waarvoor geen naam is overgeleverd lag een stinswier. De stinswier lag blijkens de floreenadministratie op floreenvrij land. Zij moet behoord hebben tot een van de noordoostelijke sates van Bollingwier: FC2 of FC14. Het meest in aanmerking komt FC2. De wier lag blijkens de kaart van Schotanus vergeleken met de kadasterkaart namelijk op het laan-perceel dat toegang gaf tot het achtererf van FC2. Deze veronderstelling wordt bevestigd door het FC van 1700. De wier wordt daar onder FC2 als oostelijke belending van het floreenplichtige land van deze sate genoemd.
De buurschap Bollingwier telde in 1511 vijf sates, waarvan er één kloostergoed was. Door vergelijking van de groottes en floreenbedragen in 1511 en 1640/1700 kunnen de sates van 1700 met enige waarschijnlijkheid worden geïdentificeerd met sates van 1511.(*1) Landheer van FC2 in 1511 was daarbij waarschijnlijk Gielt Eelingen, hoofdeling op Elinga state te Hantumhuizen. In 1640 waren tijdelijk andere percelen bij de sate gevoegd,(*2) een van de eigenaren was toen jonker Gerrit Wytsma. In 1700 was Helena van Burmania weduwe Humalda eigenares van het grootste deel van de sate.

De veronderstelling ligt voor de hand dat de ligging van de stinswier strategisch was: zij beheerste de Bollingwierstertille over de Peasens. Aardig is de beschrijving van Bollingwier in de Tegenwoordige Staat van 1786: met eene brug over de Paezens, de Bollingwierster Tille genoemd. Ook was hier weleer eene adelyke state, van welke de wier nog is overgebleeven.

(*1) Zonder nader onderzoek lijken de volgende gelijkstellingen het meest waarschijnlijk: FC2 (1700 44 pm, 13 fl.) = Pyb to Bollynghweer (42 pm, 13 fl.); FC5 (1640 "cloosterlandt") = Sybren to Bollingawier, kl. Syon eigenaar; FC14 (48 pm, 13-10-8 fl.) = Fed to Bollingweer (48 pm, 13-20-0 fl.); FC18 (60 pm) = Gaetie to Bollynghweer (59 pm); FCL19 (19 pm, 6 fl.) = Tzielle to Bollynghweer (19 pm, 5-23-0 fl).
(*2) De grootte in 1640 was 60 pm.
Bewoners 1511 Gielt Eelingen
1640 Gerrit van Wijtsma
1700 Helena van Burmania
Huidige doeleinden Onbekend.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: Jan Leemburg
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis