Stins II in ít gebuirte te Holwerd

Ligging Deze stins stond in Holwerd, gemeente Dongeradeel.
Andere benaming de Beyer
Ontstaan Over het ontstaan van deze stins is niets bekend.
Geschiedenis In de buren van Holwerd lagen enkele huizen die als "stins" worden aangeduid. In hoeverre het om middeleeuwse gebouwen gaat, is onbekend. Wel is duidelijk dat het ten tijde van de vaststelling van het stemcohier in 1640 aanzienlijke huizen waren: er was toen stemrecht aan verbonden.

't Stins in Holwerder gebuirte (Holwerd SC10)
In 1640 werd als ligging vermeld: staende ten zuiden van de Hoogebuiren. Eigenaresse was toen juffer Frouck van Popma. In 1698 wordt dit huis de Beyer genoemd.
Bewoners 1640 Frouck van Popma
Huidige doeleinden Van de stins is vermoedelijk niets meer terug te vinden.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: Jan Leemburg
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
Afb. 1: A. Algra, 'De historie gaat door het eigen dorp', ca. 1960