Stinsen te Abbingawier bij Jirnsum

Ligging Deze stinsen stonden te Abbingawier onder Jirnsum, gemeente Leeuwarden.
Ontstaan Het ontstaan van de stinsen is niet bekend.
Geschiedenis Abbingawier telde in 1640 drie boerderijen. Bij twee ervan lag een stinswier: bij FC6 en FC10.
Na de verwoesting van zijn stins te Westhem in 1443 vestigde Hessel Albada zich te Irnsum. Zijn waarschijnlijke zoon Doitse Albada maakte in 1466 zijn testament. Hij liet toen twee goederen te Abbingawier na: dat groete guedt toe Abbinghawier en dat gued daer Ids op woent. Bovendien lag ook zijn Idsingha gued te Irnsum. Hoogstwaarschijnlijk mogen de stinswieren wel met de machtsposities van de Albada's in verband worden gebracht. In de Donia-oorlog vochten de Albada's dikwijls met de Douwema's die eveneens een stins te Irnsum hadden. Ook Doitses zonen en zijn kleindochter Jel Reniksdr - gehuwd met Hessel Kempez Jongema - bezaten goederen te Irnsum; zijn achterkleinzoon Kempo Jongema verkocht Idsinga voor 1531.
De beide goederen te Abbingawier werden in 1466 aan dochters van Doitse nagelaten en kunnen buiten de familie geraakt zijn. Het goed Idsinga vererfde uiteindelijk aan Kempo Jongema, vervolgens kwam het door koop aan Eda Jongema die het naliet aan zijn dochter Womck, gehuwd met Eelck Heringa. Omdat Hessel Jongema kind(eren) in 1511 samen met Ede Jongema een aandeel in het grootste goed te Irnsum (fl. 17-14-0) had(den), bezat Ede waarschijnlijk al een deel van Idsinga en is het verleidelijk in FC20, het grootste goed in 1700 (fl. 17-14-0), Idsinga te zien.
Zie voor verdere informatie: GJB (1997) 170-175; RvdA, I, 272 (Eda Jongen en Hessel Jungma kinden); BB, 136 (Eelck Heringe landen).

Bewoners
Huidige doeleinden Van de stinsen en stinswieren is niets meer terug te vinden.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: met toestemming van auteur P.N. Noomen overgenomen van www.hisgis.nl, tab "kaartlagen", keuze "Stinzen Fryslân". Die tekst is tevens gepubliceerd in "De Stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners", P.N. Noomen, Uitgeverij Verloren, Hilversum, 2009