Stinsfenne in de KleineKerkesate bij Jutrijp

Ligging Deze stinsfenne bevond zich bij Jutrijp, gemeente Súdwest-Fryslân.
Ontstaan Deze stinsfenne wordt in elk geval in 1511 genoemd.
Geschiedenis In 1511 komen we viereneenhalf pondematen grasland tegen met de vermelding 'Stins fenne, die westereynd lopt an die cleyn Kercke camp'. Ruim dertig jaar later komen we ditzelfde perceel weer tegen: In 1543 is het 'vyfftehalue ponsmaeten' groot, 'genoempt die Stensvenne, d'welcke Hottie Duede ter zuydersyde naestleger is'.
In 1700 komen we de bijbehorende sate weer tegen en komt deze overeen met de 'Kercke Cleine sate'. Deze stond ten noorden van de kerk en de pastorie.
Bewoners
Huidige doeleinden
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: P.N. Noomen
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
De website hisgis
P.N. Nomen: hartelijk dank voor alle informatie en het vele onderzoek!!