Swynsma State te Hantumhuizen

Ligging Deze state heeft gelegen in Hantumhuizen, ten noorden naast de Sint Anna Kerk, gemeente Dongeradeel.
Ontstaan Het is mij niet bekend wanneer het huis gebouwd werd.
Geschiedenis In de grote historische provincie atlas staat Swynsma State aangegeven als een groot gebouw, net boven het kruisje (de kerk) in Hantumhuizen.
De naam Swynsma komt nog steeds voor in Hantumhuizen. Zo heet het huis aan de Wierumerwei nr. 6 Lyts Swynsma.
Via internet vind ik het volgende: Gosse Gerrijts Heringa, geb. omstreeks 1644, ovl. Hantumhuizen 14-05-1701, eigenaar en gebruiker van Swynsma State, ontvanger van Nes, gehuwd Hantum/Hantumhuizen op 23-06-1672 met Trijntje Wobbes, een weduwe van het Kollumer Nieuwland.
Volgens het stemkohier van 1698 was toen inderdaad eigenaar en gebruiker Gosse Gerryts Heringa. Volgens het stemkohier van 1700 mat het goed toen 104 pondemaat (ruim 38 hectare), wat voor die tijd een groot bedrijf was.
In 1728 zijn er drie eigenaren, ieder voor 1/3: zoon Gerryt Gosses, schoonzoon Jan Jilderda en een zekere Rein Theunis. Hoe die laatste in de familie past wordt er niet bij verteld.
In 1832 is het volledig eigendom van Mame Annes Hiemstra, landbouwer te Hantumhuizen.
Bewoners - 1701 Gosse Gerrijts Heringa
1728 1728 Gerryt Gosses, Jan Jilderda en Rein Theunis, ieder voor 1/3
1832 Mame Annes Hiemstra
Huidige doeleinden Van het huis zelf is niets meer terug te vinden.
Opengesteld n.v.t.
Foto's
Bronnen Tekst: Jan Leemburg
De website hisgis