Sybada State te Marrum

Ligging Deze state lag aan de Hoge Herenweg ten westen van Marrum, gemeente Ferwerderadeel, iets ten noorden van Botnia State.

Kaartje met de Stinsen rond Marrum, Hallum en Hijum
Ontstaan Deze stins/state wordt reeds in 1382 vermeld.
Geschiedenis Sibada werd voor het eerst in 1382 genoemd als Zibadehusen. Als adellijk huis raakte in het begin van de 15de eeuw buiten gebruik omdat de erfdochter trouwde met de naburige hoofdeling Botnia.
Door de verering van Onze Lieve Vrouwe van 's-Hertogenbosch vond een bewoner van Zibadehusen in die prochi geheyten Meerhem in 1382 genezing (Mirakelen van Onze Lieve Vrouw te 's-Hertogenbosch, Tilburg 1978, 189). Een dochter van de Sibada's trouwde in het midden van de 15de eeuw met de in 1462 in een gevecht omgekomen Tzaling Botnia van de naastgelegen Botniastins.

Hun zoon Fecke Botnia, getrouwd met Ayl Gatzes Juwsma uit Rinsumageest, was van 1481 tot 1491 eigenaar. Vervolgens erfde hun zoon Juw Botnia, ridder, raad Hof van Friesland, 1524 grietman Ferwerderadeel de state. Zoals bij Botnia State reeds vermeld trouwde hij met Fokel Juwsdr van Hottinga en woonde in Franeker. Hun zoon en erfgenaam jonge Juw Botnija woonde in Weidum en was in 1540 eigenaar van Sibada.
Of zij het door vererving of door koop in bezit heeft gekregen, maar in 1640 was de state eigendom van “Juffr. Tiemp van Wyckel” zoals het stemkohier vermeldt. De gebruiker was toen Pyter Jansen. In 1698 en 1700 vermelden de stem- en floreenkohieren de naam van dr. Abelus Siccama die optreedt voor zijn echtgenote die eigenares is van het goed. Gebruiker is dan Claes Jansen en in 1728 zijn zoon Jan Claessen terwijl als eigenaresse vermeld wordt Dieuke Horatii, weduwe Siccama die dus in 1698 en 1700 ook al eigenaresse was maar niet bij name werd genoemd. In het kadaster wordt in 1832 de naam van Jan Lieuwes Bosch vermeld die samen met anderen eigenaar is.

In 1511 en 1540 was Sijbada goet een pachtboerderij van de Botnia's. Het wapen Sibeda figureerde toen nog in de kwartierstaten van de Botnia's.

Ter plekke waar in de Nieuwe Tijd eene plaats Sijbada State aan den Hooge Heerenweg stond, zoals het floreenkohier van 1850 hem noemt, staat ook tegenwoordig nog een boerderij met die naam. De boerderij Sybaeda State heeft aan de achtergevel van de schuur een stichtingssteen 'Gesticht door Douwe Klases Ozinga 1844'. Het woonhuis is 20e-eeuws.
Bewoners 1382 ?NN te Zibadehusen in Marrum
NN Sibeda.
NN NNsdr Sibeda en Tzaling Botnia
1481 – 1491 Fecke Botnia
Juw Botnia en Fokel Juwsdr Hottinga
1540 Juw Botnija jr.
1640 Tiemck van Wyckel
1698, 1700, 1728 Dieuke Horatii
1832 Jan Lieuwes Bosch en mede eig.
Huidige doeleinden Op het terrein van de state staat een boerderij.
Opengesteld De boerderij wordt particulier bewoond en is niet toegankelijk.
Foto's
Bronnen Tekst: Jan Leemburg
P.N. Noomen, De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners, 2009
Herma M. van den Berg, De monumenten van geschiedenis en kunst, Noordelijk Oostergo, Ferwerderadeel, 1981
hisgis
Afb. 1: archief J. Leemburg